Inleiding

Als gemeente nemen wij deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer de gemeente én een bestuurlijk én een financieel belang heeft in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Samenwerking met andere partijen is een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren die niet op een andere manier tot stand kunnen worden gebracht en dient bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Deelnemingen in andere partijen brengen risico’s met zich mee, zowel politiek/bestuurlijk als financieel.

Definitie
Onder bestuurlijk belangwordt een zetel in het bestuur dan wel het hebben van stemrecht verstaan. Wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die zij kwijt is in het geval van faillissement en/of als er financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente, is er sprake van een financieel belang.

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen en leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen, is aandacht voor de sturingsrelatie en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk.

Wij werken op diverse terreinen samen met diverse instanties en andere gemeenten. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt dat de samenwerking meerwaarde dient te hebben. Er worden dan afwegingen gemaakt die leiden tot:

  • Meer kwaliteit
  • Minder kwetsbaarheid
  • Meer professionaliteit
  • Meer efficiency

Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is geen doel op zich. Het doel dat er wel is, is om via samenwerking een “win-win” situatie te creëren. Daarnaast springt in het oog dat er veel meer informatie dan voorheen over deze samenwerkingsverbanden wordt gegeven. Deze informatie maakt het voor ons mogelijk om tussentijds inzicht te krijgen in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. Wij nemen ook actief deel aan informatiebijeenkomsten bij de Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast nodigen we, indien gewenst, besturen van Gemeenschappelijke Regelingen in commissievergaderingen uit om een toelichting te geven op ontwikkelingen binnen hun organisaties.