Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.031

1.664

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

800

800

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

42

36

Totaal

1.873

2.500

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo
31-12-2015

Ontvangen
Bedragen

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

Saldo
31-12-2016

Fonds kwaliteitsverbetering

800

0

0

800

Totaal

800

0

0

800