Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

0

0

Overige kasgeldleningen

0

0

Banksaldi

237

0

Overige schulden

1.373

2.054

Totaal

1.610

2.054