Langlopende schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Obligatieleningen

0

Onderhandseleningen:

  • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinst.

0

  • binnenlandse banken en overige financiële instellingen

13.329

12.607

  • binnenlandse bedrijven

0

  • overige binnenlandse sectoren

0

  • buitenlandse instellingen

0

13.329

12.607

Door derden belegde gelden

0

Waarborgsommen

42

32

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

0

0

Totaal

13.371

12.639

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Saldo
31-12-2015

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo
31-12-2016

Obligatieleningen

0

Onderhandseleningen

12.607

2.000

1.278

13.329

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

Waarborgsommen

32

42

32

42

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

0

0

0

0

Totaal

12.639

2.042

1.310

13.371

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt bedraagt € 417.118. Hiervan heeft € 15.244 betrekking op de woningbouwvereniging Leyakkers en € 31.780 op woningbouwvereniging St. Laurentius.

Vlottende passiva