Voorzieningen

Het in de balans opgenomen bedrag voor voorzieningen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

793

850

Egalisatievoorzieningen

0

58

Van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed

435

390

Totaal

1.228

1.298

Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Boek-waarde
31-12-2015

Toevoe-
gingen

Vrijval

Aanwending

Boek-
waarde
31-12-2016

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s:

Pensioenen voormalige wethouders

850

0

28

29

793

Subtotaal

850

0

28

29

793

Egalisatievoorzieningen:

Nazorg archief (alg.)

20

5

25

0

0

Openbaar groen (alg.)

38

33

20

52

0

Subtotaal

58

38

45

52

0

Van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed:

Fonds kwaliteitsverb. buitengebied

213

0

0

103

110

Riolering

177

77

0

0

254

Afvalstoffenheffing

0

71

0

0

71

Subtotaal

390

148

0

103

435

Totaal voorzieningen

1.298

186

73

184

1.228

De mutaties op de voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Pensioenen voormalige wethouders

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

850

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Uitbetaling pensioenen 2016

-28

Aanpassing saldo voorziening pensioenen voormalige wethouders

-29

Stand per 31-12-2016

793

Nazorg archief

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

20

Toevoegingen:

Storting 2016

5

Onttrekkingen:
Vrijval voorziening

25

Stand per 31-12-2016

0

Openbaar groen (algemeen)

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

38

Toevoegingen:

Storting 2016

33

Onttrekkingen:
Groen renovaties 2016
Vrijval voorziening

-52
-20

Stand per 31-12-2016

0

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

213

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Onderhoudskosten 2016

-103

Stand per 31-12-2016

110

Riolering

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

177

Toevoegingen:

Positief saldo riolering 2016

77

Onttrekkingen:

Stand per 31-12-2016

254

Afvalstoffenheffing

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

0

Toevoegingen:

Positief saldo afvalinzameling 2016

71

Onttrekkingen:

Stand per 31-12-2016

71

In onderstaand overzicht wordt per voorziening de aard en reden kort omschreven:

Omschrijving voorziening:

Doelstelling:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Pensioenen voormalige wethouders

De voorziening dient als dekking voor de jaarlijks uit te betalen pensioenuitkering aan voormalige wethouders (of nabestaanden van de voormalige wethouders)

Egalisatievoorzieningen

Nazorg archief

Deze voorziening dient als dekking voor de kosten van de opschoning van het dynamisch archief.

Openbaar groen (algemeen)

Deze voorziening dient als dekking voor de jaarlijkse kosten van de aanleg en renovatie van groenvoorzieningen.

Van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied

De verordening Ruimte van de provincie geeft aan dat elke ruimtelijke ontwikkeling, buiten het bestaand stedelijk gebied, gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. Wanneer initiatiefnemers niet zelf voor een goede ruimtelijke inpassing kunnen zorgen leveren zij een financiële bijdrage, welke gestort wordt in de voorziening. Vanuit de voorziening worden vervolgens investeringen gedaan die leiden tot kwaliteitsverbetering van het landschap.

Riolering

Tariefegalisatie van de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Tariefegalisatie van de afvalstoffenheffing.