Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Algemene reserve

1.948

1.962

Bestemmingsreserves

5.993

4.106

Bestemmingsreserves grondbedrijf

1.181

823

Gerealiseerde resultaat 2015

0

808

Subtotaal

9.122

7.699

Gerealiseerde resultaat 2016

-166

0

Totaal

8.956

7.699

Het verloop in 2016 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven:

Boek-waarde
31-12-2015

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Bestem-
ming resultaat
vorig jaar

Verminde-
ringen ter dekking van afschr

Boek-
waarde
31-12-2016

Algemene reserves:

Algemene reserve

1.962

929

324

-619

0

1.948

Subtotaal alg. reserves

1.962

929

324

-619

0

1.948

Bestemmingsreserves:

Routeplanner

10

0

0

0

0

10

Liquidatiegelden IZA

39

0

0

0

0

39

Begraafplaats Alphen

43

0

2

0

0

41

Wet Inburgering Nieuwk.

16

0

16

0

0

0

Intergem. Ontw. Samenw.

6

0

0

0

0

6

Algemene uitkering

136

64

0

0

0

200

Weidebad Chaam

9

0

9

0

0

0

Parkeren ’t Zand

0

7

0

0

0

7

Nieuwbouw brandweer

2.366

0

0

0

69

2.297

HNG-uitkering

187

0

61

0

0

126

Verkeersveiligheid

39

0

0

0

0

39

Ruiming explosieven

203

0

0

0

0

203

Openbare Orde en Veiligheid

0

0

0

10

0

10

Zorgleerlingen

12

0

0

0

0

12

Onderhoud Den Heuvel

5

0

0

0

0

5

Onderhoud gebouwen

0

82

49

658

0

691

Onderhoud wegen

0

496

437

909

0

968

Sloopsubsidies

90

0

0

0

0

90

Combinatiefunctionarissen

22

0

0

0

0

22

AWBZ decentralisatiekn.

74

0

0

0

0

74

Jeugdzorg decentr. Kosten

56

0

0

0

0

56

Bestemmingsplannen

100

5

15

0

0

90

Cultuurhistorische zaken

13

0

0

0

0

13

Sociaal Domein

575

473

0

-150

0

896

Onderhoud De Leeuwerik

105

0

9

0

0

96

Subtotaal Best. Reserves

4.106

1.127

598

1.427

69

5.993

Reserves grondbedrijf:

Alg. reserve grondbedrijf

570

1.354

964

0

0

960

Bovenwijkse voorziening.

138

0

0

0

0

138

Natuurcompensatie

93

0

20

0

0

73

Beeldende kunst

22

0

12

0

0

10

Subtotaal grondbedrijf

823

1.354

996

0

0

1.181

Totaal reserves

6.891

3.410

1.918

808

69

9.122

De mutaties op de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Algemene reserve

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

1.962

Toevoegingen:

Resultaat 2015

808

Overheveling vanuit reserve Sociaal Domein
Overheveling resultaat grondbedrijf

150
929

Onttrekkingen:

Bestemming resultaat 2015

-808

Aanvulling bestemming resultaat 2015 t.lv. algemene reserve

-769

Sloopkosten Weidebad

-60

Herinrichting Engelbrechtstraat-Nieuwstraat

-13

Kosten sanering weidebad 2016

-34

Kosten woningmarktonderzoek 2016

-7

Kosten bibliotheek

-23

Bijdrage ambtelijke fusie

-160

Achterstallig onderhoud basisscholen 2016
Afrondingsverschillen

-26
-1

Stand per 31-12-2016

1.948

Parkeren ‘t Zand

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

0

Toevoegingen:
Resultaat parkeren ’t Zand 2016

7

Onttrekkingen:

0

Stand per 31-12-2016

7

Openbare  Orde en Veiligheid

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

0

Toevoegingen:

10

Bestemming rekeningresultaat 2015
Onttrekkingen:

0

Stand per 31-12-2016

10

Begraafplaats Alphen

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

43

Toevoegingen:

0

Onttrekkingen:
Exploitatietekort begraafplaats Alphen

-2

Stand per 31-12-2016

41

Wet inburgering nieuwkomers

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

16

Toevoegingen:

0

Onttrekkingen:
Kosten inburgering uit reserve

-16

Stand per 31-12-2016

0

Onderhoud gebouwen

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

0

Toevoegingen:

Bestemming rekeningresultaat 2015

658

Onderhoudsmutaties diverse gebouwen

44

Onttrekkingen:
Onderhoudsmutaties diverse gebouwen

-11

Stand per 31-12-2016

691

Algemene uitkering

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

136

Toevoegingen:

Aanvulling reserve algemene uitkering  ivm maximum € 200.000

64

Onttrekkingen:

Stand per 31-12-2016

200

Weidebad Chaam

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

9

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Kosten sanering Weidebad

-9

Stand per 31-12-2016

0

Nieuwbouw brandweerkazernes

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

2.366

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Afschrijvingslasten 2016

-69

Stand per 31-12-2016

2.297

HNG-uitkering

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

187

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
HNG-gelden 2016

-61

Stand per 31-12-2016

126

Bestemmingsplannen

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

100

Toevoegingen:

Storting i.v.m. actualiseren bestemmingsplannen

5

Onttrekkingen:
Kosten bestemmingsplannen 2016

-15

Stand per 31-12-2016

90

Wegen

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

0

Toevoegingen:

Bestemming rekeningresultaat 2015

909

Saldo onderhoud wegen 2016

59

Onttrekkingen:

Stand per 31-12-2016

968

Sociaal Domein

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

575

Toevoegingen:

Overschot decentralisaties 2016

473

Onttrekkingen:
Afrondingen

-150
-2

Stand per 31-12-2016

896

Onderhoudskosten De Leeuwerik

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

105

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Kosten onderhoud 2016

-9

Stand per 31-12-2016

96

Algemene reserve grondbedrijf

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

570

Toevoegingen:

Winstneming De Ligt III

260

Bollemeer

175

Brabander Terpen

391

Dorpshart Galder

40

Gemeentewerf

15

Winstneming De Ligt II, fase 2 + 3

473

Onttrekkingen:
Aanvulling voorziening De Leeuwerik

-7

Aanvulling voorziening Centrumplan Alphen

-28

Overheveling naar algemene reserve

-929

Stand per 31-12-2016

960

Reserve natuurcompensatie

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

93

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Bijdrage groen/blauwe diensten 2016

-20

Stand per 31-12-2016

73

Reserve beeldende kunst

Mutaties

in 2016

Stand per 31-12-2015

22

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Kosten kunstwerken 2016

-12

Stand per 31-12-2016

10

In onderstaand overzicht wordt per reserve de aard en reden kort omschreven:

Omschrijving reserve:

Doelstelling:

Algemene reserve

Algemene buffer voor het opvangen van exploitatietekorten en incidentele lasten.

Bestemmingsreserves

Routeplanner

Deze reserve dient als dekking voor de kosten van een aantal projecten uit de routeplanner.

Liquidatiegelden IZA

Deze reserve wordt ingezet om kosten in verband met arbo gerelateerde zaken te dekken.

Begraafplaats Alphen

Het oorspronkelijke doel van de reserve was om de tekorten/overschotten binnen de gesloten exploitatie in een periode van 40 jaren te verrekenen. Inmiddels ligt er geen relatie meer tussen de onttrekking en het exploitatietekort van de begraafplaats. De jaarlijkse onttrekking wordt afgebouwd met € 1.000 per jaar waarna de reserve vrij kan vallen.

Wet Inburgering Nieuwkomers

Deze reserve wordt aangehouden ter dekking van de terugbetalingsverplichting op de ontvangen WIN middelen tot en met 2008.

Intergemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking

Deze reserve dient als financiering van activiteiten in het kader van intergemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.

Algemene uitkering

Deze reserve wordt aangehouden om eventuele verschillen tussen de mei- en septembercirculaire op te vangen.

Cultuurhistorische zaken

Ter dekking van cultuurhistorische kosten.

Weidebad Chaam

Deze reserve wordt aangehouden ter dekking van de kosten voortvloeiend uit het opheffen van het weidebad.

Parkeren ‘t Zand

Overschotten op parkeerinkomsten vanuit ’t Zand.

Nieuwbouw brandweerkazernes

Deze reserve dient ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwbouw brandweerkazernes.

HNG-uitkering

Deze reserve wordt aangehouden vanwege de vordering van de gemeente op de BNG als gevolg van het opheffen van de HNG.

Verkeersveiligheid

Deze reserve wordt ingezet voor de aanleg van infrastructurele werken in het kader van de verkeersveiligheid.

Openbare Orde en Veiligheid

Ter dekking van kosten in verband met openbare orde en veiligheid.

Ruiming explosieven

Deze reserve wordt gevoed vanuit de algemene uitkering en wordt ingezet zodra er explosieven geruimd moeten worden.

Zorgleerlingen

Deze wordt ingezet op niet in de begroting opgenomen kosten voor zorgleerlingen.

Onderhoud Den Heuvel

Deze bestemmingsreserve wordt gevuld met niet ingezette middelen uit de onderhoudssubsidie Den Heuvel.

Onderhoud gebouwen

Deze reserve dient als dekking van de jaarlijkse kosten van onderhoud aan gebouwen.

Wegen

Deze reserve dient als dekking van de jaarlijkse onderhoudskosten van de wegen.

Sloopsubsidies

Stimulering slopen ongewenste bebouwing in het buitengebied. Dit betreft de restantsubsidie vanuit de provincie die wij nu ineens ontvangen hebben.

Combinatiefunctionarissen

De middelen in deze reserve zijn beschikbaar gekomen via de algemene uitkering en worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven.

AWBZ decentralisatiekosten

De middelen in deze reserve zijn beschikbaar gekomen via de algemene uitkering en zijn bedoeld ter dekking van de kosten van de invoering van de decentralisatie AWBZ begeleiding.

Jeugdzorg decentralisatiekosten

De middelen in deze reserve zijn beschikbaar gekomen via de algemene uitkering en zijn bedoeld ter dekking van de kosten van de invoering van de decentralisatie Jeugdzorg.

Sociaal Domein

De middelen die ontvangen worden van het rijk voor de uitvoering van de decentralisaties worden (bij een tekort of overschot) verrekend met deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsplannen

Deze reserve wordt jaarlijks gevoed vanuit de reguliere exploitatie. De reserve dient als dekking voor de kosten van het actualiseren van de bestemmingsplannen. Omdat deze over de jaren heen geen gelijkmatig patroon vertonen, worden deze via deze reserve geëgaliseerd.

Onderhoud De Leeuwerik

De middelen in deze reserve worden aangehouden ter dekking van de onderhoudskosten van Dorpshuis Galder/Strijbeek.

Reserves grondbedrijf

Algemene reserve grondbedrijf

Deze reserve dient als buffer om tegenvallers binnen het grondbedrijf op te vangen.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Deze reserve dient als dekking voor de kosten van openbare infrastructurele werken, waarvan het nut de grenzen van het nieuwe exploitatiegebied overstijgt.

Reserve natuurcompensatie

Deze reserve dient als dekking voor de kosten van verbetering van de natuurkwaliteit in het buitengebied door bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en groenaanleg.

Reserve beeldende kunst

Deze reserve dient als dekking voor de kosten van investeringen in beeldende kunst.