Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

0

0

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

743

660

Totaal

743

660

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De overlopende activa bestaan uit de volgende posten:

Saldo
31-12-2016

Kohier rioolheffing 2016

22

Aanvullend kohier OZB 2016

15

Nog te ontvangen transportkostenpooling 2016

27

Nog te ontvangen huurbijdrage ABG 2016

227

Aanvulling uitkering BUIG 2015, Min. Sociale Zaken

165

Gebundelde uitkering 2016, Min. Sociale Zaken
Overige overlopende activa

232
55

Totaal

743

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo
31-12-2015

Ontvangst

Vrijval

Saldo
31-12-2016

Mensgerichte maatregelen 2016

0

7

0

7

Totaal

0

7

0

7