Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boek-waarde
31-12-2016

Voorziening
Oninbaarheid

Balans-
waarde
31-12-2016

Balans-
waarde
31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen

2.301

0

2.301

1.514

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare
Lichamen als bedoeld in artikel 1a van de
WFDO

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met
rentetypische looptijd < 1 jaar

198

0

198

252

Rekening-courantverhouding met het Rijk

0

0

0

0

Rekening-courantverhouding met
niet-financiële instellingen

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands
schuldpapier met rentetypische looptijd
< 1 jaar

0

0

0

0

Overige vorderingen

1.343

310

1.033

953

Overige uitzettingen

0

0

0

0

Totaal

3.842

310

3.532

2.719

Schatkistbankieren:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist
gehouden middelen

17

0

166

0

Drempelbedrag

250

250

250

250

Ruimte onder drempelbedrag

233

250

84

250

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0