Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Grond- en hulpstoffen

0

0

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

4.120

3.919

Voorziening bouwgrondexploitaties

-1.505

-1.491

Gereed product en handelsgoederen

0

3

Vooruitbetalingen

Totaal

2.615

2.431

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
ringen

Desinves-
Teringen/afboeking saldo

Naar gronden in exploitatie

Boek-waarde
31-12-2016

Verwer-
vingsprijs
per M2

Nieuwveldweg 2

-4

0

4

0

0

De Ligt IV

0

0

0

0

0

Nieuwstraat 27

5

0

-5

0

0

Goedentijd 21B

1

0

-1

0

0

De Landerij F2

1

0

-1

0

0

CP Chaam

86

0

-86

0

0

Heerebeemd

1

0

-1

0

0

Totaal

90

0

-90

0

0

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2016 het volgende overzicht worden weergegeven:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
ringen

Opbreng-
sten

Winst-
uitname

Boek-waarde
31-12-2016

Voorz. verliesl. complex

Balans-waarde
31-12-2016

De Ligt II fase 2+3

-443

142

151

473

21

0

21

De Ligt III

-121

3

238

260

-96

0

-96

De Ligt IV

1.385

35

3

0

1.417

0

1.417

Stationsstraat 12

7

-7

0

0

0

0

Centrumplan Alphen

994

205

328

0

871

880

-9

Woongebied Galder

713

25

153

0

585

625

-40

Ballemanseweg

6

-6

0

0

0

0

0

Dorpshart  Galder

-44

3

1

40

-2

0

-2

Bollemeer

768

34

0

175

976

0

976

Den Brabander Chaam FIII

-17

17

0

0

0

0

0

Den Brabander Terpen

647

30

750

391

318

0

318

Keizershof

10

-10

0

0

0

0

0

Gemeentewerf

14

1

0

15

30

0

30

Totaal

3.919

472

1.624

1.354

4.120

1.505

2.615

In de paragraaf grondbeleid kan een nadere uitwerking gevonden worden.

De voorziening bouwgrondexploitatie kan als volgt worden gespecificeerd:

Boek-waarde
31-12-2015

Toevoegingen

Vrijval

Aanwending

Balans-waarde
31-12-2016

Keizershof

13

0

13

0

0

Centrumplan Alphen

835

45

0

0

880

Baarleseweg 13

0

0

0

0

0

Stationsstraat 12

20

0

20

0

0

Woongebied Galder

607

19

0

0

625

Ballemanseweg

16

0

16

0

0

Totaal

1.491

64

49

0

1.505