Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
Ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen/af-
lossingen

Afwaar-
deringen

Boek-waarde
31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

79

0

0

0

0

79

Gemeenschap. regelingen

0

0

0

0

0

0

Overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Leningen aan:

Openbare lichamen

0

0

0

0

0

0

Woningbouwcorporaties

1.340

0

0

91

0

1.249

Deelnemingen

0

0

0

0

0

0

Overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen

Uitzettingen schatkist met
rentetypische looptijd >1 jr

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van NL schuldpapier looptijd > 1 jr

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jr

1.207

0

0

57

-809

341

Voorziening overige uitzettingen met een looptijd > 1 jr

-185

185

0

0

0

0

Totaal

2.441

185

0

148

-809

1.669

De hierna opgenomen tabel geeft de boekwaarde van de aandelen van Intergas weer. In 2018 zal Intergas Holding B.V. geliquideerd worden. Wij verwachten in 2018/2019 een dividend van ongeveer € 120.000. (boekwinst € 120.000 - € 36.000 = € 84.000)

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Aandelen Intergas

36

36

Totaal

36

36

Vlottende activa