Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

In erfpacht uitgegeven gronden

179

179

Overige investeringen met een economisch nut

8.810

8.770

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
Bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven

8.858

8.195

Investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

0

0

Totaal

17.847

17.144

De in erfpacht uitgegeven gronden hebben betrekking op:
Tennis Alphen
Oefenterrein ruitersport Alphen
’T Zand in Alphen

De overige investeringen met een economisch nut (inclusief in erfpacht uitgegeven gronden)kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Gronden en terreinen

646

628

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen

6.756

6.932

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

868

788

Vervoermiddelen

99

44

Machines, apparaten en installaties

201

208

Overige materiële vaste activa

419

349

Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Voorziening Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0
0

90
-90

Totaal

8.989

8.949

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
Ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Afwaar-
Deringen/correctie

Boek-waarde
31-12-2016

Gronden en
terreinen

628

0

0

0

0

18

646

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6.932

79

0

255

0

0

6.756

Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken

788

159

0

61

0

-18

868

Vervoermiddelen

44

66

0

11

0

0

99

Machines, apparaten en
installaties

208

25

0

31

0

0

201

Overige materiële vaste activa

349

168

0

99

0

0

419

Totaal

8.949

497

0

457

0

0

8.989

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. Bij de invoer van de activa in de activamodule bleken een aantal activa onder een foutieve categorie te staan. Deze correcties staan onder afwaarderingen/correcties.

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2016 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2016 ten laste van het krediet is gebracht.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed
In 2016

Cumulatief
besteed t/m 2016

Nieuwbouw gymzaal Alphen

775

80

80

Vervanging verlichting veld 2+3+oefenveld Viola

135

133

133

Renovatie veld 3 VV Viola

25

25

25

Aanschaf Suzuki Vitara

30

22

22

Aanschaf Renault Master

42

44

44

Hogedruk rioolreiniger

18

18

18

Stelpost programma andere overheid

94

76

76

Aanschaf meubilair tbv vergaderlocatie

24

21

21

Vervangen verlichting sportpark Groot Heivelt

27

27

27

Totaal

1.170

446

446

De overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Gronden en terreinen

0

0

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.854

8.184

Vervoermiddelen

0

0

Machines, apparaten en installaties

0

0

Overige materiële vaste activa

4

11

Totaal

8.858

8.195

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
Ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Afwaar-
deringen

Boek-waarde
31-12-2016

Gronden en
terreinen

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken

8.184

757

0

86

0

0

8.855

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en
installaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

11

0

0

7

0

0

4

Totaal

8.195

757

0

93

0

0

8.858

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2016 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2016 ten laste van het krediet is gebracht.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed
In 2016

Cumulatief
besteed t/m 2016

Vervangen riolering Galderseweg/St. Jacobsstr/Gaarshof ’14 / ‘15

2.663

116

2.642

Vervangen riolering Nieuwstr/Engelbrechtstraat

1.047

638

721

Totaal

3.710

754

3.363

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Gronden en terreinen

0

0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

0

0

Overige materiële vaste activa

0

0

Totaal

0

0

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met maatschappelijk nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
Ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Afwaar-
deringen

Boek-waarde
31-12-2016

Gronden en
terreinen

0

0

0

0

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0