Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Boekwaarde

Boekwaarde

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen
en het saldo van agio en disagio

0

0

Bijdragen in activa van derden

545

651

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

11

Totaal

545

662

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2016:

Boek-waarde
31-12-2015

Investe-
Ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Afwaar-
deringen

Boek-waarde
31-12-2016

Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen in activa van 3e

651

0

0

47

0

59

545

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

11

0

0

4

0

7

0

Totaal

662

0

0

51

0

66

545