Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen  nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.