Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering. Slijtende investeringen worden in het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Dit met uitzondering van de investeringen in rioleringen, deze worden veelal annuïtair afgeschreven.  Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving vangt aan in het jaar nadat de (deel)investering heeft plaatsgevonden.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Voor de brandweerkazernes en de gemeentewerf is een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingslasten opgenomen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen

n.v.t.

Woonruimten

40

Bedrijfsgebouwen

40

Riolering

60

Vervoermiddelen

8 tot 10

Machines, apparaten en installaties

8 tot 10

Overige materiële vaste activa

5 tot 10 jaar (inventarissen)

5 (automatisering)

Bovenstaande afschrijvingstermijnen zijn slechts indicatief. In de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2012 treft u een volledige opsomming aan van alle afschrijvingstermijnen.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden in principe niet geactiveerd.