Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Voor de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan.
Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening van jaar t de gemeentefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatste gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire.