Reserves grondbedrijf

De Algemene reserve grondbedrijf dient in de huidige opzet als weerstandsvermogen ter dekking van de algemene risico’s vanuit de grondexploitatie. Het saldo van de algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2016 € 1.889.000. In 2016 heeft de raad besloten om de maximale hoogte van het weerstandsvermogen te bepalen op € 960.000. Indien het saldo van de Algemene reserve grondbedrijf hoger is dan € 960.000 vindt overheveling van middelen, naar de algemene reserve van de gewone dienst plaats. In 2016 wordt daarom een bedrag van
€ 929.000 overgeheveld.

Daarnaast beschikt de gemeente over een reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze reserve heeft als doel de uitgaven- en inkomstenstromen te spreiden die betrekking hebben op activiteiten die het niveau van een grondexploitatie overstijgen. Deze reserve heeft per 1 januari 2016 een saldo van
€ 138.000. Omdat het met ingang van 2016 niet langer toegestaan is om rechtstreeks vanuit de exploitaties dotaties te doen aan deze reserves heeft in 2016 geen toevoeging plaatsgevonden. Dit kan gedaan worden vanuit de resultaatbestemming.

Naast bovengenoemde reserves bestaan nog twee reserves ten behoeve van natuurcompensatie en beeldende kunst/archeologie. De stand van deze reserves per 31 december 2016 bedraagt respectievelijk € 73.000 en € 10.000. Omdat het met ingang van 2016 niet langer toegestaan is om rechtstreeks vanuit de exploitaties dotaties te doen aan deze reserves heeft in 2016 geen toevoeging plaatsgevonden. Dit kan gedaan worden vanuit de resultaatbestemming.