Winst- en verliesneming grondexploitaties

In 2016 heeft bij een zestal exploitaties tussentijdse winstneming plaatsgevonden op basis van het realisatiebeginsel. Voor De Ligt II betreft het een bedrag van € 150.000 en voor De Ligt III een bedrag van € 250.000. Bij de bepaling van deze bedragen is de "percentage of completion" regel uit het BBV toegepast. Daarbij wordt een deel van het verwachte eindresultaat als tussentijds als winst genomen naar rato van de gerealiseerde baten en lasten.