Faciliterend grondbeleid

In tabel 3 zijn de ontwikkelplannen van private partijen (particulieren, ontwikkelaars) binnen de gemeente Alphen-Chaam opgenomen. De te ontwikkelen gronden zijn hierbij dus in het bezit van de private partijen. De gemeente heeft met de private partij een overeenkomst afgesloten of gaat dit nog doen in de toekomst met als doel de door de gemeente gemaakte kosten te verhalen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt kunnen niet alle gemaakte kosten verhaald worden. Zie hiervoor de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de kolom niet-verhaalbare kosten.

Tabel 3 Private ontwikkelingen 2016

Omdat de lasten en baten in 2016, die betrekking hebben op private ontwikkelingen, met ingang van 2016 niet meer als activa op de balans verantwoord mogen worden, komen deze ten laste en ten gunste van de exploitatie 2016. De boekwaarde per 1 januari 2016 (saldo lasten/baten tot en met 2015) van betreffende private ontwikkelingen, is ten laste gebracht van de exploitatie 2016. In het verleden is uit voorzichtigheid een voorziening gevormd omdat niet zeker was dat de gemeente betreffende boekwaarde nog volledig zou kunnen verhalen op betreffende private partijen. Het saldo van deze voorziening per 1 januari 2016 is ten gunste gebracht van de exploitatie 2016. De per 1 januari 2017 nog te verhalen kosten zijn als kortlopende vordering of overlopende activa op de balans opgenomen. De al verhaalde kosten zijn, voor zover deze kosten nog niet daadwerkelijk door de gemeente zijn gemaakt, als vooruit ontvangen bedragen op de balans opgenomen. Per saldo leiden alle voorgenoemde mutaties met betrekking tot de private ontwikkelingen tot een niet geraamde last in de exploitatie 2016 van € 7.400.

Met de verwachte lasten en baten voor 2017 en verder is in de exploitatiebegroting van 2017 en verder nog geen rekening gehouden.