Actief grondbeleid, Bouwgrond in Exploitatie (BIE)

De gemeente Alphen-Chaam heeft in 2016 negen lopende grondexploitaties waarvoor door de gemeenteraad in het verleden een exploitatieopzet is vastgesteld. In tabel 1 zijn de lasten en baten per exploitatie opgenomen die in de jaarrekening 2016 zijn verantwoord. Tevens zijn per exploitatie de nog te verwachte lasten en baten in de toekomst en het verwachte resultaat opgenomen. Het verwachte resultaat is zowel tegen eindwaarde als tegen contante waarde weergegeven.

Tabel 1 bouwgrondexploitaties 2016

Voor de exploitaties van De Ligt II, fase 2 + 3, De Ligt III, Dorpshart Galder, Bollemeer, Den Brabander, terpen en de Gemeentewerf, geldt dat in de lasten 2016 ook de tussentijdse winstneming, die in 2016 heeft plaatsgevonden, is verwerkt. Voor De Ligt II betreft het een bedrag van € 470.646, voor De LIgt III een bedrag van € 261.713, voor Dorpshart Galder een bedrag van € 40.000, voor Bollemeer een bedrag van € 175.000 voor Den Brabander, terpen een bedrag van € 391.126 en voor de Gemeentewerf een bedrag van € 15.000.

Zoals uit tabel 1 blijkt zijn voor de verliesgevende exploitaties Centrumplan Alphen en Woongebied Galder (De Leeuwerik) voorzieningen getroffen. Betreffende exploitaties hebben dan ook geen invloed meer op het totaal verwachte resultaat (€ 4.174.126 op basis van contante waarde) binnen het grondbedrijf.

In tabel 2 worden de verwachte resultaten, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening 2015, vergeleken met de verwachte resultaten zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening 2016. Voor de verschillen tussen 2015 en 2016 wordt per exploitatie een toelichting gegeven.

Tabel 2 verwachte eindwaarde 2016 t.o.v. 2015

Toelichting per exploitatie:

De Ligt II fase 2 en 3 (afname verwacht resultaat met € 504.000)

 • In 2016 is extra tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 465.000 (nadeel).
 • Van de verwachte kosten in 2016 is een bedrag van € 113.000 doorgeschoven naar 2019 en 2020. Van de verwachte opbrengsten in 2016 is een bedrag van € 714.000 doorgeschoven naar 2018. Per saldo leidt dit tot een bedrag van € 36.000 (nadeel) aan lagere renteopbrengsten.
 • Dotaties aan bestemmingsreserves zijn op basis van het BBV niet meer toegestaan (€ 19.000 voordeel)
 • Het restantbedrag van €22.000 (nadeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

De Ligt III (afname verwacht resultaat met € 178.000)

 • In 2016 is extra tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 250.000 (nadeel).
 • De werkelijke opbrengsten in 2016 zijn € 71.000 (voordeel) hoger dan de geraamde opbrengsten.
 • Het restantbedrag van € 1.000 (voordeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

De Ligt IV (toename verwacht resultaat met € 366.000)

 • Het inflatiepercentage voor de kosten is verlaagd van 2,5% naar 2,0%, dit leidt tot een bedrag van € 92.000 (voordeel) aan lagere kosten.
 • Van de verwachte kosten in 2016 is een bedrag van € 32.000 doorgeschoven naar 2030. Samen met het hiervoor genoemde gewijzigde inflatiepercentage leidt dit per saldo tot een bedrag van € 24.000 (voordeel) aan lagere rentekosten.
 • Dotaties aan bestemmingsreserves zijn op basis van het BBV niet meer toegestaan (€ 211.000 voordeel).
 • Het restantbedrag van € 39.000 (voordeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Centrumplan Alphen (afname verwacht resultaat met € 46.000)

 • Omdat de exploitatie één jaar langer doorloopt wordt nog een bedrag van € 18.000 (nadeel) aan rente toegerekend.
 • De onttrekking van € 24.000 (nadeel) ten laste van de voorziening wegen (dit is inmiddels een bestemmingsreserve) is komen te vervallen.
 • Het restantbedrag van € 4.000 (nadeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Woongebied Galder (afname verwacht resultaat met € 19.000)

 • Omdat de exploitatie één jaar langer doorloopt wordt nog een bedrag van € 12.000 (nadeel) aan rente toegerekend.
 • In verband met de langere doorlooptijd zijn ook de planontwikkelingskosten toegenomen met een bedrag van € 4.000 (nadeel).
 • Het restantbedrag van € 3.000 (nadeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Dorpshart Galder (afname verwacht resultaat met € 39.000)

 • In 2016 is extra tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 40.000 (nadeel).
 • Het bedrag van € 1.000 (voordeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Bollemeer (afname verwacht resultaat met € 119.000)

 • In 2016 is extra tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 175.000 (nadeel).
 • Van de verwachte kosten in 2016 is een bedrag van € 46.000 doorgeschoven naar de periode 2017 tot en met 2021. Daarnaast is de looptijd van de exploitatie ingekort waardoor de oorspronkelijk geraamde kosten, voor de periode 2022 tot en met 2028 ad. € 100.000, nu zijn geraamd voor de periode 2017 tot en met 2021. Per saldo leidt dit tot een bedrag van

€ 16.000 (voordeel) aan lagere kosten omdat een lager bedrag benodigd is om prijsstijgingen in de toekomst op te kunnen vangen.

 • Omdat één kavel met een vrijstaande woning nu wordt aangewend voor een driekapper (goedkope koop) zijn de totaal geraamde opbrengsten afgenomen met een bedrag van

€ 78.000 (nadeel).

 • Omdat de looptijd van de exploitatie is ingekort, wordt naast een deel van de geraamde kosten ook een deel van de geraamde opbrengsten eerder gerealiseerd. Per saldo leidt dit tot een bedrag van € 49.000 (voordeel) aan lagere rentekosten.
 • Dotaties aan bestemmingsreserves zijn op basis van het BBV niet meer toegestaan (€ 91.000 voordeel).
 • Het restantbedrag van € 22.000 (nadeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Den Brabander Terpen (afname verwacht resultaat met € 321.000)

 • In 2016 is extra tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 360.000 (nadeel).
 • Van de verwachte kosten in 2016 is een bedrag van € 53.000 doorgeschoven naar 2018. Van de verwachte opbrengsten in 2017 is een bedrag van € 175.000 gerealiseerd in 2016. Per saldo leidt dit tot een bedrag van € 6.000 (voordeel) aan lagere rentekosten.
 • Dotaties aan bestemmingsreserves zijn op basis van het BBV niet meer toegestaan (€ 44.000 voordeel).
 • Het restantbedrag van € 11.000 (nadeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Gemeentewerf  (afname verwacht resultaat met € 16.000)

 • In 2016 is extra tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 15.000 (nadeel).
 • Het restantbedrag van € 1.000 (nadeel) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.