Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Tabel renterisico en renterisiconorm

Begroot
2016

Werkelijk
2016

Verschil

1.Renteherzieningen op vaste schuld

0

0

0

2.Aflossingen

1.186.667

1.186.667

0

Renterisico (1+2)

1.186.667

1.186.667

0

3.Begrotingstotaal

20.172.024

20.832.375

660.351

4.Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm (3 x 4)

4.034.405

4.166.475

132.070

Toets renterisiconorm

5.Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

2.847.738

2.979.808

132.070

Bovenstaande tabel laat zien dat de renterisiconorm voor de rekening 2016 € 4.166.475 bedraagt. Gezien het renterisico  van € 1.186.667  kan gesteld worden dat de renterisiconorm niet is overschreden.