Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

In het VGRP is de gemeentelijke zorgplicht voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Tevens zijn hierin de normen bepaald voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud.

Voor 2016 zijn de geraamde lasten en baten op basis van de jaarschijf 2016 uit het VGRP in de begroting opgenomen. Het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de voorziening riolering. Per saldo is dus sprake van een neutraal effect op de exploitatie.

Voor 2016 is een onttrekking aan de voorziening riolering geraamd van € 5.000 (lasten hoger dan de baten). In werkelijkheid is in 2016 een bedrag van € 77.000 toegevoegd aan de voorziening. Per saldo is dus sprake van een voordeel van € 82.000 (€ 5.000 + € 77.000) ten opzichte van de begroting 2016. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolheffing.