Wegbeheerplan

In 2015 is het Wegbeheerplan 2015-2019 vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is om voor het onderhoudsniveau van de wegen de C.R.O.W. [1] Kwaliteit (minimale technische kwaliteit) te bereiken c.q. te behouden. Bij de opstelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma vindt afstemming plaats met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Rioleringsplan en het Groenbeheerplan.

Ten aanzien van het onderhoud wordt tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd. De laatste inspectie is uitgevoerd in 2015. Op basis van deze inspectie ontstaat een actueel beeld van de onderhoudstoestand van onze wegen. Jaarlijks wordt een bedrag van € 496.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen die als dekking dient voor de jaarlijkse onderhoudskosten. De werkelijke uitgaven in 2016 bedragen € 437.000.
[1] Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek