Nadere toelichting

Voldoende

Attentie/kwetsbaar

Kwetsbaar

Kengetal: Netto schuldquote

De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Eenvoudig gezegd betekent een netto-schuldquote van 100% dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet.
Op basis van de jaarrekeningcijfers 2016 bedraagt de netto schuldquote voor Alphen-Chaam 50%. Het model beoordeelt een netto schuldquote tot 100% als goed (“groen”), tussen de 100% en 130% is voorzichtigheid geboden (“oranje”) en boven de 130% doet een gemeente er goed aan de schulden af te bouwen (“rood”). Met een netto schuldquote van 50% zit Alphen-Chaam ruim in het groen.

Kengetal: Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote wordt tevens berekend met een correctie voor verstrekte leningen (uitgaand geld). Het verschil met de netto schuldquote (zonder correctie) vertegenwoordigt het mogelijke risico dat de gemeente loopt als alle verstrekte leningen niet terug betaald zouden worden. Bij de jaarrekening 2016 was dit verschil 7%.

Kengetal: Solvabiliteitsratio/schuldratio

Onze financieringsstructuur is zodanig dat we veel met eigen vermogen hebben gefinancierd en daardoor weinig schulden hebben. We beschikken dan ook over een gezonde financieringspositie. De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin bezit op de balans is afbetaald. Hoe hoger de uitkomst hoe gunstiger. We financieren dan immers meer met eigen vermogen. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2016 scoort Alphen-Chaam een solvabiliteitsratio van 33%.
De schuldratio geeft aan welk aandeel van het gemeentebezit is belast met schulden. Dit is het spiegelbeeld van de solvabiliteitsratio. Alphen-Chaam heeft dus een schuldratio van 67% (100% - 33%). Het model beoordeelt een schuldratio tot 70% als goed (“groen”), tussen de 70% en 80% is het opletten (“oranje”) en boven de 80% is bijsturing gewenst (“rood”). Met een schuldratio van 67% zit Alphen-Chaam nog net in het groen.

Kengetal: Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en afschrijvingen) te dekken. Met een structurele exploitatieruimte van 1% zit Alphen-Chaam in het groen. (1% structureel overschot op een lastensaldo van € 20 miljoen = € 200.000 overschot)

Kengetal: Grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond is van belang omdat deze waarde nog moet worden terugverdiend door middel van verkopen. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht. Ultimo 2016 bedraagt de boekwaarde van de grondexploitaties 12% van de totale baten (voor bestemming). Het risico voor de gemeente is dus beperkt.

Kengetal:Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft de mate aan waarin de lokale lasten, en hiermee de gemeentelijke baten, eventueel kunnen worden verhoogd om financiële tegenvallers op te kunnen vangen of om ruimte voor nieuw beleid te creëren. Onze woonlasten van meerpersoonshuishoudens bedragen 122% van het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde hebben we dus geen ruimte om de woonlasten te verhogen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat feitelijk alleen het onderdeel OZB verhoogd kan worden, omdat wij voor riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkendheid hanteren.
De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden (kosten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB). Een percentage van meer dan 100% geeft aan dat de woonlasten boven het landelijk gemiddelde ligt. De gemiddelde woonlasten bedragen in 2016 € 880. Het landelijk gemiddelde over 2016 bedraagt € 723.