Berekening weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s op te kunnen vangen.
Dit bedrag is bepaald op € 1,3 miljoen door een kansberekening uit te voeren op alle in kaart gebrachte risico’s (risicoprofiel). Met dit bedrag worden met 90% zekerheid alle risico’s afgedekt.

De beschikbare weerstandscapaciteit is de financiële buffer om tegenvallers op te vangen en bestaat uit vrije reserves waar geen verplichtingen tegenover staan. Concreet is dat het saldo van de algemene reserve minus de daarop gelegde claims (verplichtingen). De beschikbare weerstands-capaciteit op 31 december 2016 is geprognosticeerd op € 1,410 miljoen.

Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit. Het geprognosticeerde weerstandsvermogen per 31 december 2016 is dan € 1,410 miljoen / € 1,3 miljoen = 1,1. Volgens de hierna opgenomen waarderingstabel is een weerstandsvermogen van 1,1 “Voldoende”. In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is door de raad bepaald dat het weerstandsvermogen tenminste voldoendemoet zijn.

Waarderingstabel:
Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

> 2,00

Uitstekend

B

1,40 < x ≤ 2,00

Ruim voldoende

C

1,00 < x ≤ 1,40

Voldoende

D

0,80 < x ≤ 1,00

Matig

E

0,60 < x ≤ 0,80

Onvoldoende

F

≤ 0,60

Ruim onvoldoende