Risicoprofiel

Het risicoprofiel bestaat uit het totaal van alle geïnventariseerde risico’s. Door aan elk risico een score toe te kennen zijn risico’s te rangschikken en te prioriteren om te managen. De risicoscorewordt bepaald door de formule kans x geldgevolg.
In deze paragraaf worden de tien risico’s met de hoogste score gepresenteerd waarbij de risico’s van de bouwgrondexploitaties niet zijn meegenomen, aangezien hiervoor al een aparte risicoreserve is gevormd waarmee die risico’s zijn afgedekt.

De tien grootste risico’s per 31 december 2016 zijn:

 1. Verkoop van bouwkavels stagneert waardoor opbrengsten uit het grondbedrijf niet of later dan gepland worden gerealiseerd wat leidt tot minder geldmiddelen die vanuit de reserve grondbedrijf kunnen worden overgeheveld naar de algemene reserve
 2. Asbestverwijdering in gebouwen leidt tot extra kosten
 3. Hogere financiële bijdrage aan ABG algemeen
 4. Hogere financiële bijdrage aan ABG in verband met niet realiseren bezuiniging
 5. Door grote hoeveelheid initiatieven komen belangrijke werkzaamheden en ambities onder druk te staan
 6. Opruimen van illegaal gedumpt (drugs)afval in het buitengebied
 7. Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds door wijziging maatstaven en/of bezuinigingen bij het rijk leidt tot structureel lagere inkomsten
 8. Bestekken zijn niet volledig of juist en leiden tot kosten voor extra werkzaamheden en/of materiaal
 9. Gebrekkige kwaliteit van wegen leidt tot schadeclaims
 10. Instelling is niet in staat de aan haar verstrekte geldlening terug te betalen.

Uit strategische overwegingen worden geen bedragen of percentages genoemd.

Wijzigingen ten opzichte van top tien risico's begroting 2016
Hierna wordt kort aangegeven wat er met de risico's uit de top tien van de begroting 2016 is gebeurd.

 1. Het risico van een lagere uitkering uit het gemeentefonds is verminderd (van 1 naar 7).
 2. Het risico van de lagere verkoop van bouwkavels is weliswaar minder geworden, maar staat nu toch bovenaan (van 2 naar 1).
 3. Het risico van een hogere financiële bijdrage aan de ABG is nu gesplitst opgenomen in twee risico's

(van 3 naar 3 en 4).

 1. Voor de risico's bij de overheveling van taken en budgetten van de jeugdzorg is een risicoreserve gevormd (maatregel) waarmee de risico's zijn afgedekt en verdwenen uit de top tien.
 2. Voor de risico's bij de overheveling van taken en budgetten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een risicoreserve gevormd (maatregel) waarmee de risico's zijn afgedekt en verdwenen uit de top tien.
 3. Het risico van een naheffing van Attero afvalverwijdering is door een bindende arbitrageuitspraak sterk verminderd (uit top tien), er loopt echter nog een beroepsprocedure.
 4. Het risico dat bestekken niet  volledig of juist zijn is blijven is gezakt van 7 naar 8.
 5. Het risico van teveel initiatieven waardoor belangrijke werkzaamheden en ambities onder druk staan is gestegen van 8 naar 5.
 6. Het risico dat een instelling niet in staat is de aan haar verstrekte geldlening terug te betalen is gezakt van 9 naar 10.
 7. Het risico van arbeidsongeschiktheid van (ex) bestuurders is verdwenen uit de top tien.

De risico's 2, 3 en 6 in de top tien per 31 december 2016 zijn nieuw.