Inleiding

In het jaar 2016 was ongeveer 26% van de inkomsten van de gemeente Alphen-Chaam afkomstig uit lokale heffingen.

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten.

Beleidsdocumenten
- Nota lokale heffingen 2007-2012 (2007)
- Nota invorderingsbeleid 2012 (2011)
- Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)

Nota lokale heffingen 2007-2012
Deze nota gaat in op de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen, de verdeling van de belastingdruk, de kostendekkendheid van de heffingen, het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid.

Nota invorderingsbeleid 2012
Met ingang 1 januari 2012 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) evenals de heffing en inning van de onroerende zaakbelasting (OZB), de toeristen- en de forensenbelasting (en ingaande belastingjaar 2013 ook nog de afvalstoffen- en de rioolheffing) uitbesteed aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant  zijn uitbesteed, hierdoor is de Nota invorderingsbeleid in 2011 geactualiseerd. Met ingang van 2016 zijn deze invorderingsactiviteiten ondergebracht in de GR ABG. Daarmee is de Nota Invorderingsbeleid 2012 achterhaald.

Het doel van de nota is binnen de gemeente Alphen-Chaam expliciet duidelijkheid te verschaffen over de gewenste procesgang van invorderingsactiviteiten, over de belangrijkste termijnen en de beleidsregels die hierbij in acht dienen te worden genomen.

Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’
Het coalitieakkoord spreekt uit dat inspanningen zullen worden gedaan om de woonlasten te beheersen.

Kostendekkendheid van leges

De kostendekkendheid van leges kan over 2016 niet berekend worden doordat alle doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen zijn komen te vervallen. HIervoor in de plaats is een financiële bijdrage aan de GR ABG om de plaats gekomen. Er heeft in 2016 geen toerekening aan diverse producten plaats gevonden. In 2017 zal er een onderzoek komen naar de kostendekkendheid van leges.