Kaderstellende beleidsnota's

- Nota jeugdbeleid (2001)
- Beleidsplan gemeenschapshuizen (2004)
- Masterplan brede school 2003-2018 (2004)
- Lokaal Onderwijsbeleidsplan 2008-2011 (2007)
- Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs 2007
- Nota educatie (2008)
- Verordening Leerlingenvervoer 2010
- Handhavingsbeleid Kinderopvang 2011-2016 (2011)
- Peuterbeleid 2015-2018 (2014)
- Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)

Bovenstaande beleidsdocumenten beogen in samenhang invulling te geven aan de vermelde doelstelling, rekening houdend met enerzijds de landelijke en provinciale wet- en regelgeving en anderzijds de lokale situatie en ontwikkelingen. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal zoveel mogelijk gezocht worden naar samenhang tussen de diverse beleidsvelden.