Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsplan gemeenschapshuizen (2004)
- Nota harmonisatie beleid buitensportaccommodaties (2006)
- Notitie kunst en cultuur (2007)
- Nota subsidiebeleid 2009-2012 (2008)
- Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)

Bovenstaande beleidsdocumenten geven in hun samenhang een uitwerking van het beleid voor vrije tijd, kunst en cultuur, sport en sociaal cultureel werk.