Inleiding
In deze paragraaf spitsen we ons toe op de begrotingsrechtmatigheid. Met het opnemen van een aparte paragraaf rechtmatigheid willen we het belang van rechtmatigheid onderstrepen.

Begrotingsrechtmatigheid
In de Kadernota rechtmatigheid is bepaald, dat het overschrijden van de begroting (op programmaniveau) en van investeringskredieten altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegenomen in het accountantsoordeel. Dit laatste is het geval als:

  1. Kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
  2. Kostenoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en die niet eerder konden worden gesignaleerd;
  3. Kostenoverschrijdingen het gevolg zijn van open-einde regelingen.

Door de tussentijdse rapportages en de toelichting bij de jaarrekening informeren wij de raad over overschrijdingen. Afwijkingen die we melden in de tussentijdse rapportages leiden tot een aanpassing van de begroting en zijn daarmee rechtmatig. Daarnaast zijn kostenoverschrijdingen bij open einde-regelingen vaak wettelijk of bij verordening verplicht. Kostenoverschrijdingen die direct gerelateerd zijn aan extra opbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de gemeenschap zonder feitelijke financiële consequenties.

Programma's
In het vervolg van deze paragraaf schenken we eerst aandacht aan de begrotingsrechtmatigheid bij de programma's.

Programma 1  Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Het fusieproces van het ambtelijke apparaat van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen heeft een zware wissel getrokken op de ABG-organisatie. Er is veel extern personeel ingehuurd en de geraamde financiële besparing is niet gerealiseerd (€ 93.000 Nadeel).
Daarnaast zijn er diverse kleine budgetover- en onderschrijdingen geweest waarbij de lasten en baten vaak met elkaar in verband stonden (leges), die per saldo voor de lasten een financieel voordeel betekenen  van € 54.000. Het totaal van de overschrijding van de lasten bedraagt daarmee € 39.000. Aangezien deze overschrijding past binnen het bestaande beleid telt deze niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel.

Programma 2  Ruimtelijke ontwikkeling
Zowel de lasten (€ 1.289.000 Nadelig) als baten (€ 1.220.000 Voordelig) zijn fors overschreden op dit programma. De overschrijding vindt plaats op het product 220 Bouwgrondexploitaties. Het verschil tussen de lasten en baten wordt gecompenseerd via de reserves van de bouwgrondexploitaties en is daarmee budgettair neutraal. De overschrijding op de lasten is dan ook rechtmatig.

Programma 4  Vrije tijd
De overschrijding op lasten bedraagt in totaal € 61.000 en wordt met name veroorzaakt door lagere onderhoudskosten op diverse objecten (€ 31.000 Nadeel) en lagere kapitaallasten door uitstel investering (€ 19.000 Voordeel). Door de afwaardering van de investeringen in activa van derden van €  49.000 is een extra niet voorzien nadeel ontstaan. Daarnaast zijn er nog enkele kleine verschillen. De overschrijding op dit programma past ook binnen het bestaande beleid en weegt derhalve niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel.

Programma 5  Inkomen, werk en zorg
De overschrijding op de lasten bedraagt in totaal € 357.000 en wordt met name veroorzaakt door
hogere uitvoeringskosten voor de WWB, IOAW en BBZ (€ 215.000 Nadeel) waar een hogere rijksbijdrage (vangnetuitkering) tegenover staat. Daarnaast zijn er meer verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand geweest dan voorzien (€ 110.000 Nadeel) en is een bedrag van € 21.000 in de voorziening Dubieuze debiteuren gestort.  Bij diverse voorzieningen in het kader van de WMO zijn relatief geringe over - en onderschrijdingen geconstateerd die per saldo nagenoeg nihil zijn.
Geconstateerd wordt dat de overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet van invloed zijn op het rechtmatigheidsoordeel.

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen
De overschrijding op programma 7 wordt volledig veroorzaakt door de extra storting in de reserves als gevolg van de winstnemingen binnen het grondbedrijf. Deze overschrijding past volledig binnen het bestaande beleid en zal daardoor niet van invloed zijn op het rechtmatigheidsoordeel.