Niet uit balans blijkende verplichtingen

CAK
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2016 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Verplichtingen wegens aangegane overeenkomsten voor levering van goederen en diensten:

Bedrag

Bedrag

31-12-2016

31-12-2015

Overeenkomst gemeenschappelijke regeling ABG

17.252

22.541

Totaal

22.541

*De ABG-organisatie kent een opzegtermijn van 2 kalenderjaren, echter pas op 1 januari 2020 kan voor het eerst worden uitgetreden. De verplichting is gelijk aan de geprognosticeerde bijdrage van de gemeente Alphen-Chaam aan de ABG-organisatie voor de jaren 2017 tot en met 2019.

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 zijn gemeenten met een deel van hun exploitatie vennootschapbelastingplichtig. Omdat er nog teveel onzekerheden zijn omtrent de hoogte van de te betalen belasting is hiervoor geen nog te betalen bedrag op de balans opgenomen. De eerste berekeningen laten een afdracht zien van € 25.000.

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

Het verloop van de gegarandeerde geldleningen en garantstellingen is als volgt:

Geldnemer

Omschrijving

Saldo
31-12-2015

Aflossingen

Saldo
31-12-2016

Gewaarborgd

K.H. Zwart

2e fase restauratie Luchtenburg

136

10

126

126

K.H. Zwart

2e fase restauratie Luchtenburg

70

5

65

65

Stichting gemeenschapshuis Galder

Verbouwing gymzaal tot sportzaal

421

6

415

415

Tennisvereniging Chaam

Renovatie banen 3+4

4

4

0

0

Diverse particulieren

Woningen

1.265

471

794

794

Totaal

1.896

496

1.400

1.400

Indirect gegarandeerde geldleningen

Overzicht van het verloop van de indirect gegarandeerde geldleningen (door het WSW):

Leningnr
WSW

Hoofdsom

Schuldrestant bij overname

Schuldres-tant tm dec. 2015

Schuldres-tant tm dec. 2016

Actuele rente

Eindatum

Bank

41742

20.000

20.000

20.000

20.000

4,000%

18-01-2018

BNG

39476

7.735

7.735

7.735

7.735

4,789%

01-09-2021

BNG

Totaal

27.735

27.735

27.735

27.735

Er hebben geen verstrekkingen en/of aflossingen plaatsgevonden in 2016.

Intergas
Medio 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intergas Holding besloten tot verkoop van de aandelen Intergas Energie aan Enexis. Als gevolg van deze verkoop heeft de AVA besloten om in 2011 80% van de opbrengst uit te keren aan de aandeelhouders. In 2012 is vervolgens 15% van de opbrengst uitgekeerd.  De resterende 5% van de verkoop is gereserveerd in de laatste escrow. Deze laatste escrow wordt in 2018 aan de aandeelhouders uitgekeerd. De hoogte van de laatste uitkering is afhankelijk van mogelijke claims die ten laste komen van de verkoopopbrengst. Als die uitblijven, zal de gemeente Alphen-Chaam in 2018 nog € 97.000,00 ontvangen.