Decentralisaties

De werkelijke uitgaven met betrekking tot de decentralisaties WMO begeleiding en Jeugd bedragen in 2016 € 1.987.111.  Ten opzichte van het ontvangen rijksbudget van € 2.459.638 is dus sprake van een overschot van € 472.527. In de 2e tussentijdse rapportage was reeds een overschot van
€ 410.000 voorzien. Uiteindelijk is dit overschot nog ruim € 62.000 opgelopen bij de jaarafsluiting. Zoals bepaald door uw raad worden deze middelen gestort in de bestemmingsreserve 'Sociaal domein'. Het saldo van deze bestemmingsreserve gaat daarmee richting € 0,9 miljoen. Op basis van eerste ervaringen en met globale inschatting van risico’s achten wij een bestemmingsreserve Sociaal Domein met een omvang van € 500.000 voldoende om nieuwe initiatieven te kunnen steunen en risico’s van overschrijdingen het hoofd te kunnen bieden. Derhalve stellen wij u voor de bestemmingsreserve Sociaal Domein te maximeren op een bedrag van € 500.000 en het meerdere over te boeken naar de algemene reserve van de algemene dienst.

In onderstaande tabel worden de ontvangen budgetten van het Rijk vergeleken met de werkelijke uitgaven.

WMO

Jeugd

Totaal

Rijksbijdrage

1.068.460

1.391.178

2.459.638

Kosten uitvoering

571.797

1.228.068

1.799.865

Buurtsportcoaches

9.416

-

9.416

ABG bijdrage

160.000

36.000

196.000

Afrekeningen 2015

(18.170)

-

(18.170)

Saldo overschot

345.417

127.110

472.527

Storting in reserve

345.417

127.110

472.527

Saldo

-

-

-