Programma's
In het jaarverslag is de programmaverantwoording opgenomen. Per programma is een tabel opgenomen met de werkelijke baten en lasten in vergelijking met de gewijzigde begroting. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn toegelicht. Voor een nadere toelichting op de cijfers per programma wordt dan ook verwezen naar het jaarverslag.

Lokale heffingen
Onder de lokale heffingen zijn onderstaande belastingopbrengsten opgenomen.

Omschrijving

Begroting

Jaarrekening

Verschil

Onroerende zaakbelasting

1.909.000

1.908.172

-828

Forensenbelasting

34.000

30.619

-3.381

Toeristenbelasting

154.000

152.886

-1.114

Totaal

2.097.000

2.091.677

-5.323

Algemene uitkeringen
De bijdrage uit het gemeentefonds betreft de algemene uitkering die van het Rijk ontvangen wordt over het jaar 2016. Daarnaast worden ook de afrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren (2013 t/m 2015) hier verantwoord.

Dividend
In 2016 heeft er geen dividenduitkering plaatsgevonden.

Saldo financieringsfunctie
Dit betreft het saldo van de ontvangen rentebaten en de betaalde rentelasten.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Bespaarde rente
Over de reserves en voorzieningen wordt rente berekend. Dit is de bespaarde rente. Reden om
bespaarde rente te berekenen, is dat de reserves en voorzieningen dienen als eigen (intern)
financieringsmiddel voor investeringen. Omdat de bespaarde rente een fictieve
rente is die via de renteomslag als last wordt toegerekend aan de investeringen op de diverse programma's, wordt deze als baat opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is dus sprake van een neutraal effect.

Financieringstekort/-overschot
Het financieringstekort/-overschot geeft aan in hoeverre de gemeentelijke investeringen met lang
vermogen (reserves, voorzieningen, leningen) zijn gefinancierd. Als het lang vermogen kleiner is dan
het totaalbedrag van de investeringen dan is sprake van een financieringstekort; in het omgekeerde
geval is sprake van een financieringsoverschot. Omdat de rente over het financieringstekort/-overschot een fictieve rente is die via de renteomslag als last of baat wordt toegerekend aan de investeringen op de diverse programma's, wordt deze als last of baat opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is dus sprake van een neutraal effect.

Toegevoegde rente aan reserves en voorzieningen
Bespaarde rente kan als last (kapitaallast) worden berekend en vervolgens als baat (algemeen
dekkingsmiddel) worden verantwoord, zoals hierboven is beschreven. Er kan ook worden gekozen om
de bespaarde rente als last te berekenen en vervolgens toe te voegen aan een voorziening,
om de ‘waarde’ hiervan (koopkracht) te handhaven. Rentetoevoegingen aan voorzieningen
gaan ten koste van de begrotingsruimte. In 2016 is rente toegevoegd aan de voorzieningen voor grondexploitaties.

Onvoorzien
In de primitieve begroting is voor onvoorziene uitgaven een bedrag geraamd van € 35.000. In 2016 is hiervan een bedrag van € 17.007 aangewend. Het resterende saldo is niet aangewend en komt ten gunste van het rekeningresultaat 2016.