Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
700Algemene uitkeringL0011
B10.67910.89610.93135
710BelastingenL002828
B2.1322.0972.096-1
720TreasuryL666155
B745745714-31
730Algemene baten en lastenL5.03016123271
B92712699
740ReservesL9652.0162.479463
B9601.7831.056-727
Totaal lasten6.0012.1832.801618
Totaal baten14.52515.54814.923-625
Saldo-8.524-13.365-12.122-1.243

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Hogere algemene uitkering 2016 dan voorzien bij de septembercirculaire 2016

B

98

V

I

2

Terugbetalingen algemene uitkering 2015 en eerdere jaren

B

64

N

I

3

Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren voor de belastinginkomsten

L

24

N

I

4

Dotaties aan verliesvoorzieningen bouwgrondexploitaties

L

31

N

I

5

Hogere bespaarde rente door hogere eigen financieringsmiddelen dan voorzien bij de begroting 2016

B

95

V

I

6

Lagere omslagrente door hogere eigen financieringsmiddelen dan voorzien bij de begroting 2016

B

126

N

I

7

Kapitaallasten Programma Andere Overheid begroot op overige lasten en baten. De werkelijke lasten staan op programma 1 als nadeel gemeld.

L

22

V

I

8

De stelpost onvoorziene uitgaven is niet geheel aangewend in 2016

L

13

V

I

9

Grondprijsverrekening door verkoop woning

B

13

V

I

10

Overschotten op kostenplaatsen door hogere doorbelasting aan de ABG

B

16

V

I

11

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren SOZA

B

13

V

I

12

Storting voorziening debiteuren algemeen

L

87

N

I

13

Nafheffingsaanslag BTW 2010-2015

L

8

N

I

14

Voor een uitvoerige specificatie van de verschillen op de reserves wordt verwezen naar het  'Overzicht mutaties reserves'.

L/B

1.190

N

I

15

Vrijval voorziening onderhoud groen

B

20

V

I

16

Vrijval voorziening archief RAT

B

25

V

I

17

Afwaardering reserve HNG vordering

L

24

N

I

18

Diverse kleine verschillen

L/B

4

N

I

Totaal

1.243

N