Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
500Maatschappelijke ondersteuningL2.1571.4771.344-133
B294294162-132
510Werk en participatieL9159801.01737
B13134633
520InkomensvoorzieningenL1.1381.1521.642490
B9349341.286352
530Recreatie en toerismeL213339315-24
B87991012
540Economische zakenL2318180
B5594
550ZorgL254254240-14
B9990
Totaal lasten4.7004.2204.576356
Totaal baten1.3421.3541.613259
Saldo3.3582.8662.963-97

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Lagere kosten woningaanpassingen in 2016 dan was voorzien

L

28

V

I

2

Niet in begroting meegenomen baten als gevolg van regres WMO vanuit de VNG

B

6

V

S

3

Budget beschikbaar vanuit de algemene uitkering voor Huishoudelijke Hulp Toelage (nauwelijks) ingezet

L

37

V

I

4

Lagere kosten WMO begeleiding, wordt gecompenseerd door storting bestemmingsreserve sociaal domein

L

21

V

I

5

Eigen bijdragen WMO

B

144

N

S

6

Lagere kosten WMO Hulp in de Huishouding

L

45

V

S

7

WMO PGB afrekening 2015 hoger dan voorzien bij de jaarrekening 2015

B

6

V

I

8

Uitbetaling resultaat 2015 Diamantgroep in 2016

B

8

V

I

9

Hogere kosten inburgering, deze worden (deels) gecompenseerd door een onttrekking uit de bestemmingsreserve inburgering

L

10

N

I

10

Diverse ontvangsten van WWB cliënten ivm uitstaande leningen

B

11

V

I

11

In 2016 is er voor ruim € 480.000 aan BBZ leningen omgezet naar om niet. 25% van deze omzettingen komen voor rekening van de gemeente

L

120

N

I

12

De om niet omzettingen waren reeds in eerdere jaren voorzien. Hiervoor wordt de (eerder opgebouwde) voorziening dubieuze debiteuren aangewend.

B

124

V

I

13

Inclusief vangnetuitkering 2016 ontvangen wij meer rijksbijdrage voor de uitvoering van de WWB-IOAW-BBZ in 2016

B

211

V

I

14

De lasten voor de uitvoering van de WWB-IOAW-BBZ in 2016 zijn hoger dan begroot, maar worden gecompenseerd door de vangnetuitkering 2016.

L

215

N

I

15

Hogere baten vanuit renteopboekingen op BBZ leningen dan voorzien

B

5

V

I

16

Lagere uitvoeringskosten WWB dan voorzien

L

5

V

I

17

Meer verstrekkingen gedaan vanuit de bijzondere bijstand dan was voorzien

L

110

N

I

18

Storting in voorziening dubieuze debiteuren voor BBZ cliënten

L

21

N

I

19

Eindafrekening BBZ2004 2015 in 2016

L

12

N

I

20

Het aanbrengen van fietssugestiestroken op de weg Chaam-Ullicoten is in de reconstructie meegenomen. Dekking liep via reserves

L

10

V

I

21

De sanering van het weidebad is niet volledig uitgevoerd in 2016

L

33

V

I

22

Er waren meer parkeerbaten bij 't Zand dan was voorzien

B

11

V

I

23

Kosten uitvoering maatwerk ABG niet in begroting verwerkt

L

11

N

I

24

Plaatsen flespalen 't Zand

L

10

N

I

25

Extra inkomsten leges in verband met archeologie

B

6

V

I

26

GGD eindafrekening 2015 en doorschuif BTW 2016

L

7

V

I

27

Lagere bijdrage in de kosten van de woonzorgcomplexen

L

8

V

I

28

Diverse kleine verschillen

L/B

26

N

Totaal

97

N