Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
300MilieubeheerL23129333138
B221-1
310GemeentereinigingL96857166493
B1.0621.0621.14078
320RioleringL1.07681190897
B1.2771.2821.37997
330WegenL9921.026762-264
B12185133
340Groen, natuur en landschapL844867529-338
B3013017-294
350BegraafplaatsenL3023263
B392416-8
Totaal lasten4.1413.5913.220-371
Totaal baten2.6932.6892.594-95
Saldo1.448902626276

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Bijdrage aan omgevingsdienst

L

61

N

I/S

2

Lagere lasten ongediertebestrijding

L

12

V

I

3

De lasten van de actualisatie van de geurverordening is goedkoper uitgevoerd dan was voorzien.

L

6

V

I

4

De gesloten exploitatie afval is neutraal in de jaarrekening opgenomen. Op dit programma ontstaat een nadeel doordat de bijdrage aan de ABG lager is (dit voordeel staat op programma 1 en is verwerkt in de ABG bijdrage). Echter de storting in de voorziening staat wel op dit programma.

L

15

N

I

5

Het saldo van de lasten en baten van de gesloten exploitatie riolering is in evenwicht. Het evenwicht loopt via de voorziening riolering.

L/B

0

6

Lagere kosten gladheidsbestrijding

L

8

V

I

7

Lagere energiekosten openbare verlichting o.a. door afrekening 2015

L

12

V

I

8

Project herinrichting Engelbertstraat-nieuwstraat niet in 2016 gereed

L

264

V

I

9

Lagere kosten verkeersstrepen en wegmarkeringen

L

7

V

I

10

Extra kosten bestrijding eikenprocessierups

L

9

N

I

11

Geen bijdrage ruimte voor ruimte Ballemanseweg ontvangen

B

300

N

I

12

De niet ontvangen bijdrage ruimte voor ruimte wordt niet gestort

L

300

V

I

13

Lagere kosten onderhoud openbaar groen

L

18

V

I

14

Verhaalde schadekosten openbaar groen

B

5

V

I

15

Project uitloopgebieden dorpsranden niet uitgevoerd

L

20

V

I

16

Project ruilverkaveling BN - herinrichting Ulvenhout, Galder, BN niet uitgevoerd

L

10

V

I

17

Lagere baten begraafrechten

B

8

N

I

18

Diverse kleine verschillen

B/L

7

V

I

Totaal

276

V