Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
200Ruimtelijke ordeningL84133346213
B77127338211
210Bouwen en wonenL6622275
B3523523597
220BouwgrondexploitatieL3553551.4181.063
B8548542.7371.883
230VolkshuisvestingL6574817
B53537623
240MonumentenzorgL6330
B0011
Totaal lasten5765871.8751.288
Totaal baten1.3361.3863.5112.125
Saldo-760-799-1.636837

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Kosten voor herziening bestemmingsplannen (worden gedekt uit bestemmingsreserve zie product 740)

L

15

N

I

2

Lasten project "Samen sterk in het buitengebied" maken onderdeel uit van de bijdrage aan de OMWB.

L

8

V

I

3

Minder inzet van derden voor advisering inzake grondexploitaties

L

6

V

I

4

Hogere leges ruimtelijke ordening

B

5

V

I

5

Lagere bouwleges door verlaging in eerdere jaren opgelegde leges

L

86

N

I

6

Afboeking dubieuze debiteuren eerder opgelegde leges

B

86

V

I

7

Opgelegde dwangsommen

B

29

V

I

8

Hogere juridische kosten ruimtelijke ontwikkeling

L

12

N

I

9

Lagere rentebaten door tussentijdse aflossing door woningcorporatie. Dit wordt gecompenseerd door lagere rentelasten bij de gemeente.

B

6

N

S

10

Hogere baten vanuit het grondbedrijf (wordt gecompenseerd door mutatie in reserve via product 740)

B

1.883

V

I

11

Hogere lasten vanuit het grondbedrijf (wordt gecompenseerd door mutatie in reserve via product 740)

L

1.063

N

I

12

Hogere lasten advisering bouw- en woningtoezicht, dit nadeel valt weg tegen een voordeel op programma 1 (punt 12)

L

8

N

I

13

Diverse kleinere verschillen

L

10

V

I

Totaal

837

V