Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
100BestuurL480465438-27
B003131
110BestuursondersteuningL5216.6166.68468
B1672762793
120BurgerzakenL108118117-1
B22122124120
130Openbare orde en veiligheidL920825824-1
B33118
Totaal lasten2.0298.0248.06339
Totaal baten39150056262
Saldo1.6387.5247.50123

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Door een aanpassing van de sterftetabel, en het verouderen van de (voormalig) wethouders valt een bedrag van € 28.000 vrij in plaats van een storting van € 23.000.

L

51

V

I

2

Lagere vergoeding dubbele woonlasten voor de burgemeester

L

5

V

I

3

Kosten raad lager dan begroot

L

7

V

I

4

Hogere salariskosten college dan begroot maar gelijk aan 2015, te laag begroot in 2016.

L

14

N

S

5

Hogere salarislasten bestuursondersteuning

L

16

N

S

6

Advieskosten VPB lager dan voorzien

L

6

V

I

7

Juridische advieskosten lager dan voorzien

L

7

V

I

8

Kosten W.A. Schadebetalingen

L

10

N

I

9

Lagere kosten commissie bezwaar en beroep

L

5

V

I

10

Hogere bijdrage aan ABG-organisatie

L

73

N

I

11

Kosten WABO en invoering omgevingswet begroot op programma 1 als extra bijdrage aan ABG. De kosten zijn onder andere geboekt bij bouw- woning- en welstandstoezicht

L

18

V

I

12

Afrekening invoeringsbudget ABG

L

14

N

I

13

Salaris babsen niet begroot

L

9

N

I

14

Kosten aanschaf formulieren o.a. covog

L

12

V

I

15

Lasten reisdocumenten

L

15

N

I

16

Lasten rijbewijzen

L

8

V

I

17

Lagere lasten voor de uitvoering van het referendum

L

7

V

I

18

Hogere opbrengsten leges burgerlijke stand

B

9

V

I

19

Lagere opbrengsten leges GBA bevolkingsregister

B

2

N

I

20

Hogere opbrengsten leges reisdocumenten

B

16

V

I

21

Lagere opbrengsten leges rijbewijzen

B

2

N

I

22

Hogere kosten voor HALT in 2016 dan voorzien.

L

3

N

S

23

Lasten in verband met illegale drugsdumpingen

L

14

N

I

24

Stelpost uitvoering veiligheidsprogramma niet aangewend

L

11

V

I

25

Geen kosten gehad voor het dierenasiel en radar

L

12

V

I

26

Diverse kleine verschillen

L

21

V

I

Totaal

23

V