Algemeen

Algemene uitkering gemeentefonds
De afgelopen jaren is het groot onderhoud aan het gemeentefonds uitgevoerd. Bij het groot onderhoud is nauwkeurig nagegaan of de vergoedingen die in het gemeentefonds aan gemeenten gedaan worden, aansluiten met de kosten die gemeenten maken. Met ingang van 2016 zijn de uitkomsten van de tweede fase van het groot onderhoud doorgevoerd. In 2016 heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden naar het subcluster VolksHuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV). De resultaten van het verdiepende onderzoek sluiten cijfermatig grotendeels aan bij de resultaten van het onderzoek uit 2015. Ook uit het recente onderzoek komt naar voren dat voor het gehele subcluster VHROSV geldt dat de kosten per inwoner hoger zijn voor gemeenten met een groot buitengebied en lager per inwoner voor de meer stedelijke gemeenten en gemeenten met veel inwoners. Op de onderdelen wonen en gebiedsontwikkeling binnen het subcluster is het beeld tegengesteld en hebben grotere gemeenten meer kosten dan de kleinere.
Tegelijkertijd benoemen de onderzoekers opnieuw een aantal knelpunten. Uit het onderzoek blijkt dat op het onderdeel gebiedsontwikkeling binnen het subcluster VHROSV de mate van inpasbaarheid van lasten met een investeringskarakter in de systematiek van het gemeentefonds een vraagstuk blijft. De verschillen in uitgavenniveaus hangen voor het onderdeel gebiedsontwikkeling samen met de grote mate van beleidsvrijheid en de verschillen in ambitieniveaus en hoe hiermee in de gemeentelijke begrotingen wordt omgegaan. Ook worden opnieuw meerdere ontwikkelingen (onder andere omgevingswet, conjuncturele veranderingen, wegvallen ISV-middelen, veranderende inkomsten uit leges) genoemd die impact hebben op de toekomstige kostenpatronen van gemeenten. Deze toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk inpasbaar in de huidige systematiek van het gemeentefonds, waar vooral wordt gekeken naar de huidige uitgavenniveaus en die uit het (recente) verleden. Besloten is aanvullend 33% van de herverdeling door te voeren, echter pas vanaf 2017. In de algemene uitkering over 2016 is enkel de eerste 33% van de herverdeling uitgevoerd.
De algemene uitkering begroting ten opzichte van de werkelijke bedragen:

Begroting 2016 (=september circ '16)

10.896.492

Jaarrekening 2016

10.994.647

Voordeel 2016

98.155

Oorzaken:

Diverse maatstaven sociaal

1.470

Verhoging oppervlakte bebouwing

13.360

Diverse maatstaven fysiek

3.581

Vergoeding verhoogde asielinstroom

79.744

Totaal voordelen 2016

98.155

Toelichting vergoeding uitkering verhoogde asielinstroom:
De uitkering voor de verhoogde asielinstroom is gebaseerd op de werkelijk prestaties in het betreffende jaar. In de septembercirculaire 2016 werd voor de periode januari t/m juni 2016 uitgegaan van een gecorrigeerde taakstelling van 9 personen (was 12 maar in voorgaande periode zijn 3 personen meer gehuisvest dan de taakstelling was). In de werkelijkheid zijn in deze periode 4 personen gehuisvest. Via de algemene uitkering (septembercirculaire 2016) ontvingen wij hiervoor €  31.012.
In de decembercirculaire 2016 werd voor de periode juli t/m oktober 2016 uitgegaan van een taakstelling van 19 personen (was 14 maar is gecorrigeerd met de achterstand over de periode januari t/m juni). In de werkelijkheid zijn in deze periode 18 mensen gehuisvest. Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2016) ontvingen wij hiervoor additioneel € 79.744.