Prioriteiten

Jeugdzorg
In 2016 is het in 2015 ingezette traject naar een transformatie van de jeugdzorg worden voortgezet.  Voor Alphen-Chaam is in 2016 een rijksbijdrage voor jeugdzorg van € 1.391.178 beschikbaar. Dit bedrag wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het  uitgangspunt van de transformatie is dat we doen wat nodig is. Hierbij worden de  volgende uitgangspunten gehanteerd:
1.   uitgaan van de talenten en de eigen (oplossings)kracht van jeugd en ouders;
2.   de vragen van de jeugd en ouders zijn leidend;
3.   jeugd en ouders krijgen zo dichtbij mogelijk de ondersteuning/zorg die nodig is;
4.   inzetten op preventie en vroeg signalering;
5.   één gezin, één plan en één regisseur.
Er is dus zeker niet alleen sprake van een transformatieopgave voor overheden. Ook de veerkracht en inzet van burgers worden op de proef gesteld, we ‘vragen’ hen meer zelf op te lossen en elkaar te ondersteunen.

In 2015 is de gemeente gestart met de uitvoering van de jeugdzorg. Daarbij zijn we ons ervan bewust geweest dat sprake is van een zeer complexe en omvangrijke materie en dat het onmogelijk is om alles in één keer volledig en voor een langere periode te regelen. Er is sprake van een continue ontwikkeling die kan leiden tot wijzigingen in beleid, uitvoering en budgetten. Om hierop te kunnen sturen is monitoring nodig. In 2016 is de eerste transformatiemonitor jeugdzorg van West-Brabant-Oost verschenen.
De financiële administratie voor de regio West-Brabant-Oost is door centrumgemeente Breda in handen gelegd van het Zorg-Lokaal Sittard (voorheen genoemd WMO-Kantoor Sittard). Het streven was in 2015 de administratie zodanig in te richten dat gemeenten op elk moment zelf het systeem kunnen raadplegen om inzicht te verkrijgen in het aantal cliënten, gebruik van de zorgproducten en ook de toegekende en bestede budgetten. Daarnaast verstrekt de gemeente Breda enkele keren per jaar managementrapportages aan de afzonderlijke gemeenten. In 2015 en begin 2016 heeft Zorg Lokaal grote aanloopproblemen gekend vanwege de complexiteit van de materie. Hierdoor kon niet aan de toezeggingen tegemoet worden gekomen. Inmiddels zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Zo waren bijvoorbeeld eind december 2016 de uitgaven tot en met het 3e kwartaal 2016 bekend. Verbeteringen moeten nog worden doorgevoerd bij het aanleveren van de managementrapportages en bij de monitoring.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten