Prioriteiten

Uitbreiding camping ’t Zand
In 2016 is de planologische procedure voor uitbreiding van de camping formeel gestart. In januari en februari is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar aanleiding van deze inzage zijn er 8 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven om onderdelen van het plan te wijzigen. De belangrijkste wijziging betreft het centraal parkeren. Om de wijzigingen voor te bereiden is nader onderzoek uitgevoerd. Tevens is de procedure voorbereid om de ecologische hoofdstructuur te laten wijzigen door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS). In december 2016 is deze wijziging aangevraagd.

Gebiedsontwikkeling locatie Weidebad
Vanaf oktober 2013 tot en met december 2014 heeft Staatsbosbeheer gezocht naar een ondernemer die de locatie van het Weidebad op zo’n manier in wil richten dat mensen er blijvend van kunnen genieten. Verschillende ondernemers hebben zich in deze periode gemeld. Staatsbosbeheer heeft echter geconstateerd dat de gemelde ideeën niet realiseerbaar waren binnen de gestelde uitgangspunten. In dit proces is de gemeente als belanghebbende en partner betrokken. Een initiatiefnemer heeft zich bij Staatsbosbeheer gemeld met een plan om op de locatie van het Weidebad een wellness bedrijf te realiseren. Het college en de raad hebben hiervan kennis genomen en staan in principe  positief tegenover dit project. Een bestemmingsplanprocedure is noodzakelijk om het initiatief te realiseren. In 2016 heeft de initiatiefnemer het plan nader uitgewerkt en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen

CittasTour
Stichting Cultuur Ontwikkeling Alphen-Chaam (COAC) heeft het project ‘CittasTour’ ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Een project dat de jeugd op ontdekkingstocht stuurt naar het cultureel erfgoed in hun eigen woonomgeving en hen zo in aanraking brengt met Cittaslow, het cultureel erfgoed en ‘de gemeente’.
In 2016 is het project succesvol uitgevoerd. LandStad De Baronie heeft een ondersteuningssubsidie verleend en er is een website opgezet voor de leerlingen van de basisscholen.

Resultaten