Prioriteiten

Voor dit product zijn geen prioriteiten geformuleerd.

Overige ontwikkelingen

Subsidiebeleid
In november 2016 is de kadernotitie Subsidiebeleid Sociaal Domein door de gemeenteraad vastgesteld. In vervolg hierop vindt in 2017 de vaststelling van een nieuwe subsidieverordening en daarbij horende beleidsregels plaats.