Prioriteiten

Actualisatie  geurverordening
In 2008 is de huidige geurverordening opgesteld. Het doel van de verordening, en de daaraan ten grondslag liggende geurgebiedsvisie, is het inzichtelijk maken van de knelpunten op het gebied van geur in de gemeente. Hierin is een afweging gemaakt tussen geurbelasting vanuit veehouderijen en het leefniveau van burgers in voor geur gevoelige objecten. Tussen 2008 en heden is er bij de agrarische bedrijven veel veranderd. Er zijn een aantal vergunningen van bedrijven geheel of gedeeltelijk ingetrokken en enkele bedrijven zijn groter geworden. Hierdoor is de achtergrondbelasting voor geur veranderd. Een actualisatie van de geurverordening is nodig om te toetsen of andere normen nodig zijn om een goed beschermingsniveau voor de burger te waarborgen. Dit is eind 2016 gebeurd aan de hand van het in ABG-verband opstellen van een quickscan geur. Bezien wordt wat de consequenties zijn van de quickscan in relatie tot de geldende geurverordening. Hiervoor zal een advies aan de raad worden voorgelegd. De kostenraming voor het opstellen van de quickscan geur waren geraamd op eenmalig € 10.000 (zie 1e begrotingswijziging).

Omgevingsdienst en milieutaken
Verliezen 2013-2015 en oude hypotheken.
2016 was een turbulent jaar voor de OMWB en haar eigenaren. In 2015 was al een onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering, waaruit bleek dat de processen nog niet op orde zijn. De jaarrekening van 2015 liet een fors verlies zien, daarnaast was er voor de jaren 2013 en 2014 nog sprake van "oude hypotheken", bedragen die nog niet waren geïnd omdat er met deelnemers nog discussie was over de betaling.  Het gevolg was dat deze verliezen door alle deelnemers moesten worden betaald.  Naast deze kosten is een incidentele bijdrage betaald voor  Actieplan "Huis op Orde", dat tot een verbetering van de bedrijfsvoering leidt en zijn de tarieven verhoogd. De gemeenteraad is hierover gedetailleerd geïnformeerd in november 2016.

Toezicht op asbestverwijdering
In 2011 heeft het Rijk  het basistakenpakket vastgesteld voor alle aan de omgevingsdiensten over te dragen milieutaken. De OMWB is in 2014 gestart met het opzetten van het toezicht op de bedrijfsmatige asbestverwijdering en heeft hiervoor een voorstel gedaan. Dit voorstel houdt in dat de OMWB asbestinventarisatierapporten toetst en toezicht houdt op de asbestverwijdering. We zijn voor 2016 uitgegaan van 50 asbestverwijderingen per jaar. Hiervoor is het structureel budget voor het werkprogramma van de Omgevingsdienst met € 8.000  verhoogd.
In 2016 zijn echter 112 adviezen gegeven naar aanleiding van een melding en zijn 73 verwijderingen gecontroleerd.

Overig werkprogramma.
In 2016 zijn meer vergunningaanvragen en meldingen ontvangen dan voorspeld zijn, daarvan zijn enkele aanvragen complex en kostten meer tijd aan beoordeling. Daarnaast werd in 2016 het aspect "gezondheid" een belangrijkere toets door publicatie van een onderzoek naar het verband tussen gezondheid en veehouderij. Ook aan repressieve handhaving werd meer tijd besteed door omvangrijke overtredingen, waaronder Kloosterstraat 1 en het gronddepot aan de Gilzeweg. Deze zaken en de hierboven beschreven overschrijding als gevolg van de asbesttaken leidt tot een overschrijding van het totale budget.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten