Prioriteiten

Centrumplan Chaam
op 3 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Chaam 2016" vastgesteld. Tevens is door het college de omgevingsvergunning verleend. Inmiddels is bekend dat er 3 beroepen zijn ingesteld en dat er een voorlopige voorziening is aangevraagd.

Dorpshart Galder
In 2015 zijn gesprekken gevoerd met een partij die voornemens is een supermarkt te realiseren bij het Dorpshart in Galder. Eind 2016 is met deze partij besloten dat de samenwerking beëindigd wordt omdat de realisatie van een supermarkt niet haalbaar is. In 2016 is het oude schoolgebouw geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van de Matheusschool in verband met de uitbreiding van de Matheusschool. In deze periode gaat nagedacht worden over een andere invulling voor de locatie. De gebiedsvisie die in oktober 2013 vastgesteld is door de raad is hiervoor richtinggevend.

Overige ontwikkelingen

Aantrekkende woningmarkt
De woningmarkt trekt weer aan. Voor ontwikkelende partijen is dit aanleiding om weer initiatieven op te pakken. In 2015 en 2016 zijn er voor de kern Alphen nieuwe locaties in de vorm van principe verzoeken aangedragen. Daarnaast wordt een aantal bekende locaties, dat reeds in de woningplanning 2015 en woningbouwprognose 2015-2020 is opgenomen, nieuw leven ingeblazen. Begin 2016 is een zorgvuldige afweging gemaakt welke prioritering er aan de diverse locaties kan worden gegeven. De uitkomst hiervan is in de woningbouwplanning 2016 en de woningbouwprognose 2016-2021 opgenomen. Jaarlijks worden deze woningbouwplanning en -prognose geactualiseerd.

Resultaten