Prioriteiten

Taken openbare orde en veiligheid
Het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van openbare orde en veiligheid. In 2016 is de formatie op het gebied van openbare orde en veiligheid structureel op orde gebracht. In het vierde kwartaal van 2016 stelden we het integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2017 tot en met 2020 vast. De belangrijkste prioriteiten die we daarin vaststelden zijn de aanpak van High Impact Crimes (zoals woninginbraken), de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning en de aanpak van overlast in de wijk.

Er is veel inzet gepleegd op het thema woninginbraken, en met resultaat. Het aantal woninginbraken is al lange tijd erg laag. Onder andere door inzet op buurtpreventie, bewustwording en het stimuleren van burgerinitiatieven zoals whatapp-groepen.

Middels buurtbemiddeling is een aantal casussen in de gemeente aangepakt. Buurtbemiddeling zal ook de komende jaren worden gecontinueerd. Wel willen we meer de regie op de inzet van buurtbemiddeling gaan pakken. In situaties waarbij buurtbemiddeling (nog) niet betrokken is, vindt een intensieve samenwerking plaats tussen gemeente en politie.

In 2016 werden we geconfronteerd met verschillende dumpingen van chemisch drugsafval. Daarnaast zijn de nodige hennepkwekerijen aangetroffen. Om hiertegen steviger op te kunnen treden, is het "handhavingsbeleid 13b Opiumwet" (damocles-beleid) aangescherpt.

De aanpak voor dagrecreatiegebied ’t Zand is gecontinueerd en zal ook in 2017 een vervolg krijgen.  Door extra beschikbaar gestelde middelen is het mogelijk om cameratoezicht te realiseren op deze locatie. Naar verwachting wordt deze begin 2017 opgeleverd.

Naast de beschreven taken wordt ondervonden dat aan openbare orde en veiligheid gelieerde taakvelden als evenementenbeleid, ondermijning, vluchtelingenbeleid en beleidsmatige inzet op thema’s als brandveiligheid meer aandacht opeisen. Ook ervaren we dat de politie bij de uitvoering van haar taken om steeds meer gemeentelijke betrokkenheid vraagt.

Ten slotte zien we dat het problematiek en ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid grillig zijn en zich lastig laten voorspellen. Het vraagt dus om een doorlopende ontwikkeling en aanpassing van de aanpak.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten