De bedrijfsvoering van de gemeente Alphen-Chaam is vanaf 1 januari 2016 ondergebracht  in de fusieorganisatie ABG. Het is een ambtelijke fusie, de gemeenten blijven bestuurlijk zelfstandig.

In juli 2015 is de begroting van de fusieorganisatie in de drie afzonderlijke gemeenteraden vastgesteld. In deze begroting hebben wij er nadrukkelijk voor gekozen om niet alleen een cijfermatige begroting te presenteren. Wij hebben aan deze begroting ook beleidsaspecten toegevoegd. Wij hebben hierbij de volgende documenten als basis gebruikt: de kaders voor de ambtelijke fusie (o.a. financiële kaders), het visiedocument en de uitgangspunten begroting 2016.

Bij de presentatie van de beleidsaspecten hebben we in de begroting gekozen voor de indeling die we ook hebben gebruikt bij de missie en visie van de ABG organisatie.

De missie van de nieuwe organisatie is:“Met passie werken wij voor de besturen en de lokale samenleving van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen”

In de visie is uitgelegd hoe deze missie wordt vormgegeven:
“Wij versterken het goede van een kleine gemeente, en combineren dat met de grotere professionaliteit van een middelgrote gemeente. De medewerkers van onze organisatie staan samen voor het geheel. Wij vertrouwen op de lokale kracht van de samenleving en versterken die waar nodig door toegevoegde waarde te bieden en door te faciliteren, te stimuleren en te participeren. Wij denken in mogelijkheden, niet in regels. We maken onderdeel uit van de lokale netwerken in onze kernen. Wij werken met maatschappelijk geld, en zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te werken. Wij stellen de medewerkers van de organisatie in staat hun talenten te ontwikkelen.”

Vanuit de misssie en de visie is de visie op de organisatie uitgewerkt in de volgende onderdelen:

  • Cultuur;
  • Sturingsfilosofie/Managementstijl;
  • Personeelsbeleid;
  • Organisatiestructuur;
  • Governance;
  • Werkprocessen;
  • Huisvesting;
  • Informatisering en automatisering.

Daarnaast is het onderdeel dienstverlening opgenomen. Tot slot is ook het onderdeel bedrijfsvoering toegevoegd, waarin voornamelijk is ingegaan op de nog te realiseren besparingen en het terugverdienen van het voorbereidingskrediet van € 2 miljoen.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar  de paragraaf Verbonden partijen en de jaarrekening van de ABG organisatie.