Bedragen x € 1.000

Raming mutaties reserves 2016 na wijz

Realisatie mutaties reserves 2016

BATEN

LASTEN

BATEN

LASTEN

Onttrek

waarv

Toevoeg

waarv

Onttrek

waarv

Toevoeg

waarv

Omschrijving programma:

reserve

struct

reserve

struct

reserve

struc

reserve

struc

1 Bestuur,dienstverl.veiligheid

219

69

12

0

233

69

12

0

2 Ruimtelijke ontwikkeling

9

0

507

5

57

0

1.362

5

3 Openbare ruimte

736

2

496

0

451

2

497

0

4 Vrije tijd

47

14

22

0

42

9

22

0

5 Inkomen, werk en zorg

194

0

419

0

152

0

325

0

6 Jeugd en onderwijs

58

0

2

0

38

0

165

0

7 Algemene dekkingsmiddelen

521

37

558

0

83

37

96

0

TOTAAL

1.784

122

2.016

5

1.056

117

2.479

5

Saldo begroot-werkelijk 2016

Begroot

Werkelijk

Verschil

V/N

Baten

1.784

1.056

728

N

Lasten

2.016

2.479

-463

N

Saldo

-232

-1.423

1.191

N

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

P1

In de begroting was een onttrekking gepland van € 146.000 ter dekking van de aanloopkosten van de ABG-organisatie. De totale aanloopkosten voor Alphen-Chaam kwamen uit op € 160.000.
Jaarlijks wordt € 69.000 (zowel begroot als werkelijk)
structureel onttrokken aan de bestemmingsreserve "Nieuwbouw brandweer" ter dekking van de afschrijvingslasten van de brandweerkazernes.

B

14

V

I

P2

Stortingen in de fondsen Natuurcompensatie, bovenwijkse voorzieningen en beeldende kunst & archeologie zijn in verband met de wijziging van de voorschriften niet uitgevoerd in 2016 (voordeel € 38.000)
Vanuit de exploitatie de Ligt III is € 259.000 van het positief resultaat gestort in plaats van € 7.000. (Nadeel € 252.000)
Vanuit de exploitatie de Ligt II, fase 2 en 3 is € 473.000 van het positieve resultaat gestort in plaats van € 400.000 (nadeel € 73.000)
Vanuit de exploitatie Dorpshart Galder was een storting van het positieve resultaat van € 22.000 begroot, hiervoor is € 40.000 gestort. (nadeel € 18.000)
Vanuit de exploitatie Gemeentewerf was een storting van het positieve resultaat van € 33.000 begroot, hiervoor is € 15.000 gestort. (Voordeel € 18.000) Voor Brabander Terpen was geen storting voorzien, hiervoor is € 360.000 gestort (nadeel € 360.000). Voor Bollemeer is geen storting voorzien, hiervoor is € 175.000 gestort (nadeel € 175.000)

L

853

N

I

P2

In 2016 heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de voorziening De Leeuwerik van € 6.000, deze was niet voorzien in de begroting 2016 (Voordeel € 6.000)
In 2016 heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de voorziening Centrumplan Alphen van € 28.000, deze was niet voorzien in de begroting 2016 (Voordeel € 28.000)
In 2016 zijn er kosten gemaakt voor de herzieningen van bestemmingsplannen, deze worden onttrokken aan de daarvoor bestemde bestemmingsreserves. (Voordeel € 15.000)

B

48

V

I

P2

Op programma 2 wordt structureel € 5.000 (zowel begroot als werkelijk) gestort in de bestemmingsreserve 'Bestemmingsplannen'.

P3

In de begroting 2016 is een onttrekking voorzien voor LOP, uitloopgebieden dorpsranden, dit project is niet uitgevoerd waardoor de onttrekking uit de reserve natuurcompensatie niet uitgevoerd wordt. (Nadeel € 20.000)
De herinrichting van de Engelbertstraat/Nieuwstraat is niet geheel uitgevoerd in 2016, de laatste afwerking zal plaatsvinden in 2017. Enkel de kosten die gemaakt zijn in 2016 worden onttrokken aan de algemene reserve. (Nadeel € 264.000)
Op programma 3 wordt structureel € 2.000 (zowel begroot als werkelijk) onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Begraafplaatsen" in verband met de egalisatie van de tarieven voor de grafrechten.

B

284

N

I

P4

Voor het onderhoud aan De Leeuwerik was € 14.000 voorzien, de daadwerkelijke kosten waren € 9.000. (Nadeel € 5.000)
Op programma 4 wordt structureel € 9.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud MFA te Galder.

B

5

N

I

P5

In 2016 was een restantkrediet beschikbaar voor het project ruilverkaveling Baarle-Nassau - herinrichting Ulvenhout, Galder. Dit project is niet uitgevoerd. (Nadeel € 10.000)
In 2016 was een restantkrediet beschikbaar voor het project fietssuggestiestroken Chaam-Ulicoten. De aanpassingen hebben plaatsgevonden binnen de reconstructie van de weg en drukken niet op dit krediet. (Nadeel € 10.000)
In 2016 was een restantkrediet beschikbaar voor het project Weidebad. Dit project is niet geheel uitgevoerd. (Nadeel € 33.000)
In 2016 is voor € 12.000 geïnvesteerd in kunst, deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve kunst. (Voordeel € 12.000)

B

41

N

I

P5

De kosten van de decentralisatie WMO zijn in 2016 lager gebleken dan was voorzien bij de 2e Turap 2016. Daarnaast is het gehele overschot begrotingstechnisch verantwoord op programma 5 terwijl jeugdzorg in P6 zit.  (Voordeel € 101.000) (per saldo zijn de kosten € 62.000 lager dan bij de 2e turap voorzien is)
In 2016 is een positief resultaat ontstaan op het parkeren bij 't Zand in Alphen. (Nadeel € 7.000)

L

94

V

I

P6

Het overschot op de decentralisatie Jeugd is in de 2e Turap samen met het overschot op de decentralisatie WMO begrotingstechnisch verantwoord op programma 5. Daarnaast lijken de totale nu lager te zijn dan bij de 2e Turap voorzien was. (Nadeel € 163.000)

L

163

N

I

P6

In verband met de overdracht van het onderhoud van de scholen aan de scholen is het noodzakelijke wegwerken van achterstallig onderhoud nog niet volledig uitgevoerd. (Nadeel € 28.000)
In de begroting 2016 was te weinig onderhoud aan de Leeuwerik voorzien. (Voordeel € 8.000)

B

20

N

I

P7

Overboeking tussen reserve grondbedrijf en algemene reserve heeft niet plaatsgevonden door de verhoging van de minimale reserve grondbedrijf begin 2016.

L

461

V

I

P7

Overboeking tussen reserve grondbedrijf en algemene reserve heeft niet plaatsgevonden door de verhoging van de minimale reserve grondbedrijf begin 2016.
Jaarlijks wordt € 37.000 (zowel begroot als werkelijk) structureel onttrokken vanuit de reserve HNG depot. Deze onttrekking heeft plaatsgevonden conform begroting 2016. Daarnaast is in verband met de afwaardering van de HNG vordering € 24.000 extra aan de bestemmingsreserve onttrokken

B

437

N

I

Diverse kleine verschillen

B

3

N

I

Diverse kleine verschillen

L

2

N

I

Totaal

1.191

N