De Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en verbiedt organisaties met topfunctionarissen in de (semi)publieke sector beloningen en ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan de geldende WNT norm. De geldende WNT norm voor 2016 bedraagt € 179.000. Daarnaast is sprake van een openbaarmakingsverplichting voor alle topfunctionarissen en overige medewerkers die een bezoldiging genieten boven de geldende bezoldigingsnorm.

Beloning regulier

bedragen x € 1

M.M. Hendrickx

M.J.A. Luijben

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,6 fte

1,0 fte

Gewezen topfunctionaris?

nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

Nee

Individueel WNT-maximum

€ 107.400

€ 179.000

Beloning

€ 57.107

€ 75.370

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 362

€ 372

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 7.319

€ 9.046

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

€ 64.788

€ 84.788

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

n.v.t.

n.v.t.

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,0 fte

1,0 fte

Beloning

€ 81.683

€ 68.218

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 469

€ 267

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 11.625

€ 9.385

Totaal bezoldiging 2015

€ 93.777

€ 77.870

Beloning inhuur

In overeenstemming met de brief d.d. 27 februari 2014 van minister Plasterk leggen wij over 2016 geen verantwoording af over de beloning inhuur derden, met uitzondering van inhuur van topfunctionarissen.

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
In 2016 is geen sprake geweest van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, hoger dan de maximale bezoldigingsnorm.