Bedragen X € 1.000

Realisatie 2016

Omschrijving programma

Baten

Waarvan  incidenteel

Lasten

Waarvan  incidenteel

1 Bestuur, dnst. ver en veiligh.

562

34

8.063

228

2 Ruimtelijke ontwikkeling

3.511

116

1.875

109

3 Openbare ruimte

2.594

5

3.219

36

4 Vrije tijd

55

0

751

121

5 Inkomen, werk en zorg

1.614

130

4.576

260

6 Jeugd en onderwijs

50

17

2.190

31

7 Alg. dekkingsmiddelen

14.924

490

2.801

210

Totaal

23.310

792

23.475

995

Hieronder volgt een nadere specificatie van de incidentele baten en lasten in 2016:

Incidentele lasten

Begr. 2016 (gewijzigd)

Rek. 2016

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Ontrekking aan voorziening wethouderspensioenen ipv storting

23.000

0

Advieskosten Vennootschapsbelasting

11.000

5.300

Schadebetalingen

0

10.000

Tegemoetkoming dubbele woonlasten burgemeester

10.000

5.000

Project "Ambtelijke samenwerking"

146.000

159.900

Kosten drugsafvaldumpingen 2016

32.000

47.600

Subtotaal Programma 1

222.000

227.800

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Kosten actualiseren bestemmingsplannen

0

14.500

Kosten woningmarktonderzoek

9.000

8.600

Subsidie onderhoud Schuurkerk Kerkdreef Chaam

0

1.000

Opbrengst bouwleges, kwijtschelding in eerdere jaren opgelegde leges

0

85.500

Subtotaal Programma 2

9.000

109.600

Programma 3 Openbare ruimte

Opstellen geurbeleid

10.000

3.700

Herinrichting Engelbertstraat-Nieuwstraat

277.000

12.700

Bijdrage groen blauwe diensten

20.000

20.000

LOP, uitloopgebieden dorpsranden

20.000

0

Subtotaal Programma 3

327.000

36.400

Programma 4 Vrije tijd

Bijdrage aan bibliotheek in verband met opstartkosten

23.000

23.000

Onderhoud de Leeuwerik

14.500

9.000

Kunstwerk Willibrordplein Alphen

0

11.900

Leveren en plaastsen hekwerk en ballenvanger VV Viola

9.000

7.000

Lichtinstallaties Gesta

3.200

6.900

Afboeking boekwaarde activa van derden Willibrodusgilde

0

40.000

Afboeking boekwaarde activa van derden Den Heuvel

0

19.100

Printer en laptop sportstimulering

0

3.600

Subtotaal Programma 4

49.700

120.500

Programma 5 Inkomen, werk en zorg

Om niet omzettingen BBZ leningen (25%)

0

120.300

Storting dubieuze debiteuren BBZ leningen en WWB leningen

0

20.500

Training buurtverbinders

0

15.900

Sloopkosten weidebad

136.000

103.000

Project ruilverkaveling BN - herinrichting Ulvenhout, Galder, BN

10.000

0

Project fietssuggestiestroken Chaam-Ulicoten

10.000

0

project belevingsconcept

1.000

0

Subtotaal Programma 5

157.000

259.700

Programma 6 Jeugd en onderwijs

Wegwerken achterstallig onderhoud scholen ivm overdracht onderhoud

54.300

25.800

Afrekening 2015 jeugd PGB's was hoger dan voorzien

0

5.500

Subtotaal Programma 6

54.300

31.300

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Toevoeging opgelegde dwangsom aan voorziening debiteuren

0

29.000

HAS kennistransfer

0

5.500

Diverse notariële kosten

0

2.300

Naheffingsaanslagen BTW 2011-2015

0

7.500

Naheffingsaanslagen loonheffing 2011-2015

0

1.800

Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren 2016

0

44.400

Storting voorziening dubieuze debiteuren belastingen

0

23.700

Afboeking VGRP's

0

7.700

Verlaging boekwaarde HNG vordering

0

24.100

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen stortingen in reserves

Aanvulling bestemmingsreserve algemene uitkering

64.000

64.000

Subtotaal Programma 7

64.000

210.000

Totaal incidentele lasten:

883.000

995.300

Incidentele baten

Begr. 2016 (gewijzigd)

Rek. 2016

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Ontrekking aan voorziening wethouderspensioenen ipv storting

0

28.400

Afronding besluit woninggebonden subsidies RWB

0

3.500

Bijdrage provincie drugsafvaldumpingen

0

2.100

Subtotaal Programma 1

0

34.000

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Opgelegde dwangsommen

0

29.000

Vrijval dubieuze debiteuren opgelegde leges bouwvergunningen

0

86.900

Subtotaal Programma 2

0

115.900

Programma 3 Openbare ruimte

Verhaalde schades

0

4.900

Subtotaal Programma 3

0

4.900

Programma 5 Inkomen, werk en zorg

Afrekening WMO PGB´s 2015 meer retour dan voorzien

0

6.300

Om niet omzetting BBZ leningen vrijval voorziening dubieuze debiteuren

0

124.000

Subtotaal Programma 5

0

130.300

Programma 6 Jeugd en onderwijs

De eindafrekening Jeugd over 2015 was lager dan voorzien

0

17.400

Subtotaal Programma 6

0

17.400

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Verkoop Nissan Pick-Up 19-VT-XD

0

1.400

slotuitkering GR BAZN ivm. liquidatie

0

2.000

Grondprijsverrekening in verband met verkoop woning

0

13.000

Meer lasten doorberekend aan ABG dan gemaakte kosten

0

16.200

Vrijval voorziening archief

0

24.800

Vrijval voorziening groen

0

19.600

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen onttrekkingen aan reserves

Project "Ambtelijke samenwerking"

146.000

159.900

Kosten actualiseren bestemmingsplannen

0

14.500

Kosten woningmarktonderzoek

9.000

8.600

Herinrichting Engelbertstraat-Nieuwstraat

277.000

12.700

Bijdrage groen blauwe diensten

20.000

20.000

LOP, uitloopgebieden dorpsranden

20.000

0

Bijdrage aan bibliotheek in verband met opstartkosten

23.000

23.000

Kunstwerk Willibrordplein Alphen

0

11.900

Onderhoud de Leeuwerik

14.500

9.000

Sloopkosten weidebad

136.000

103.000

Project ruilverkaveling BN - herinrichting Ulvenhout, Galder, BN

10.000

0

Project fietssuggestiestroken Chaam-Ulicoten

10.000

0

project belevingsconcept

1.000

0

Wegwerken achterstallig onderhoud scholen ivm overdracht onderhoud

54.300

25.800

Verlaging boekwaarde HNG vordering

0

24.100

Subtotaal Programma 7

720.800

489.500

Totaal incidentele baten:

720.800

792.000