Activa

Bedragen x € 1.000

31 december 2016

31 december 2015

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

545

662

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

11

Bijdragen in activa van derden

545

651

Materiële vaste activa

17.847

17.144

Investeringen met economisch nut

8.989

8.949

Investeringen met economisch nut (met heffing)

8.858

8.195

Investeringen met maatschappelijk nut

0

0

Financiële vaste activa

1.669

2.441

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

79

79

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.249

1.340

- Deelnemingen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

216

836

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

125

186

Totaal vaste activa

20.061

20.247

Vlottende Activa

Voorraden

2.615

2.431

Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden

0

0

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

2.615

2.428

Gereed product en handelsgoederen

0

3

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.532

2.719

Vorderingen op openbare lichamen

2.301

1.514

Overige vorderingen

1.033

953

Uitzettingen in Rijks schatkist < 1 jaar

198

252

Liquide middelen

87

133

Kassaldi

1

1

Banksaldi

86

132

Overlopende activa

743

660

Totaal vlottende activa

6.977

5.943

Totaal-Generaal

27.038

26.190

Passiva

Bedragen x € 1.000

31 december 2016

31 december 2015

Vaste Financieringsmiddelen

Eigen vermogen

8.956

7.699

Algemene reserves

1.948

1.962

Bestemmingsreserves

7.174

4.929

- Resultaat

-166

808

Voorzieningen

1.228

1.298

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

793

850

Voorzieningen gelijkmatige spreiding lasten

0

58

Door derden beklemde middelen met een specifieke richting

435

390

Langlopende schulden

13.371

12.639

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

13.329

12.607

- Overige binnenlandse sectoren

0

0

Waarborgsommen

42

32

Totaal vaste financieringsmiddelen

23.555

21.636

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

1.610

2.054

- Kasgeldleningen (van niet openbare lichamen)

0

0

- Banksaldi

237

0

- Overige schulden

1.373

2.054

Overlopende passiva

1.873

2.500

- Verplichtingen (nog te betalen)

1.031

1.664

- Ontvangen bedragen van overheidslichamen met bestedingsdoel

0

0

- Overige vooruit ontvangen bedragen

842

836

Totaal vlottende passiva

3.483

4.554

Totaal-Generaal

27.038

26.190

Gewaarborgde geldleningen

1.400

1.896