Financiële positie

Het jaarrekeningresultaat en de meerjarenbegroting geven inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. 2016 sluiten we af met een negatief resultaat van circa € 166.000. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit saldo.

Naast de exploitatie is ook onze voorzieningen- en reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over onze financiële positie.

De totale omvang van de voorzieningen bedraagt per balansdatum € 3,044 miljoen. Dit is inclusief € 1,505 miljoen verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties.

De daling van de voorzieningen van 2014 naar 2015 wordt veroorzaakt door de omzetting van de onderhoudsvoorzieningen wegen en gebouwen naar bestemmingsreserves. Per 31-12-2015 worden de voorzieningen afgeboekt ten gunste van het resultaat en per 1-1-2016 worden deze middelen opgenomen in de bestemmingsreserves.

De voorzieningen zijn toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2016 van de algemene reserve, de bestemmingsreserves, reserves grondexploitatie. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 9,122 miljoen. In onderstaande tabel geven we het verloop van onze reservepositie in de afgelopen jaren weer.

Ten opzichte van 2015 neemt de algemene reserve af, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het afboeken van het negatieve resultaat van 2015. De stijging van de bestemmingsreserves van 2015 naar 2016 wordt veroorzaakt door de omzetting van de onderhoudsvoorzieningen wegen en gebouwen naar bestemmingsreserves. Per 31-12-2015 worden de voorzieningen afgeboekt ten gunste van het resultaat en per 1-1-2016 worden deze middelen opgenomen in de bestemmingsreserves.

Onze reservepositie is een belangrijke factor bij de bepaling van ons weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe ons weerstandsvermogen zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (= weerstandscapaciteit).

Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In deze prognose hebben we de claims op de reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties opgenomen.

De ontwikkeling van de algemene reserve laat het volgende beeld zien.

Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit. Het geprognosticeerde weerstandsvermogen per 31 december 2016 is dan € 1,410 miljoen / € 1,3 miljoen = 1,1. Daarmee is het weerstandsvermogen “Voldoende”. In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is door de raad bepaald dat het weerstandsvermogen tenminste voldoendemoet zijn.